آرشیف

2014-10-28

Shahla Latifi

سیرآب

تشنه گی احساسات پوست را می درد 
میخواهد که با یک شوق
دستان سالم را به سراپایش غرقه کند
تا بتواند عمقش را سیرآب گرداند از عشق و لذت ملکوتی

واه, که دست احساس هم چه راستین است از برای تبارز نیازش
در لای پوست بیخودی

شهلا لطیفی