آرشیف

2023-1-17

آی سان مرامی

سیب مسموم

شعرهایم را به چاقو خواندم
در دل سیب تزریق
و به معشوق تسلیم
شعرهایم را نَشُـسته
بر تن میوه کشیدم
پیرزن وار و پلید
با ایده ی والت دیزنی
شعرهایم را به معشوقم خوراندم
بر زمین افتاده مسموم
کف ز عشق بالا که آورد
شعرهایم را نَشُـسته
از کف و‌ زیرش کشیدم
بر لب و رویش چکاندم
عشق نخواستن های بسیار
پیش از این هربار چشیده‌ام