آرشیف

2015-4-23

نظر محمد مطمئن

سیاست جدید امریکا؛ دیورند دیگر و وزیرستان دیگر؟

ما هنوز با پاکستان مشکل دیورند را یک طرفه نساخته ایم که خارجی ها طرح دیورند لاین دیگری را طراحی کرده و در صدد هستند تا آنرا جامه عمل بپوشانند و برای عملی ساختن آن به کدام راهکارهایی نیاز است.
آشکاراست که امریکا و متحدان آن در تلاش هستند که در شمال دیورند لاین دیگری را در افغانستان ترسیم و افغان ها به شمال و جنوب تقسیم نمایند.
به خاطر عملی ساختن همین پروژه حکومت دو سره را در افغانستان به وجود آوردند و آشکاراست که اګر امریکایی ها به اشرف غنی وعده سپرده اند که برنده انتخابات آینده برای 5 سال دیگر نیز خواهد بود، بنابراین، نامبرده نیز پرزه فعالی در این پروژه خواهد بود؛ از سوی دیگر، داکتر عبدالله عبدالله به خاطری از این وضعیت راضی خواهد بود که زمامدار مستقل خواهد شد، اما عطا محمد نور برای وی چالشی در این راستاست؛ به نظر می رسد که شمال در آینده در سهمیه نور خواهد بود. انگلیس ها که پشتون ها را به دو دسته تقسیم کردند و خط بدنام دیورند را بر سینه پشتون ها ترسیم کردند؛ اینک این مشکل بعد از گذشت صد سال همچنان ادامه دارد؛ پاکستان و افغانستان هر دو مشکلات امنیتی را ناشی از خط دیورند می دانند.
اگر افغانستان تجزیه می شود، به شمال و جنوب تقسیم می شود، در شمال تعداد زیادی از اقوام غیور و شجاع پشتون زنده گی می کنند؛ در این صورت، این پشتون از مناطق شمال اخراج می گردند، جایدادها، ملکیت ها و دارایی آنها همه از ایشان گرفته aمی شود و مجبور ساخته می شوند که به جنوب کشور مهاجرت نمایند؛ در این صورت، میان این اقوام پشتون و اقوام غیر پشتون کشمکش و دشمنی لا ینحل برجا خواهد ماند.
اگر چنین پلان باشد که پشتون های شمال در شمال بپاییند و به عنوان قومی از افغانستان شمالی باشند، در این صورت هم مشکل است، باز هم مشکلی به مثابه خط دیورند افغانستان و پاکستان و همچنان مشکل امنیتی از همین نوع خواهد بود، اقوام دیگر ما مانند (تاجک، هزاره، ازبک و ترکمن) با قوم پشتون در تشیج و نزاع خواهد بود.
نه ماه قبل یادورشده بودم که امریکا میخواهد از بدخشان وزیرستان دوم بسازد ونسبتا ساحات وزیرستان دوم به شمول بدخشان، کندز خواهد بود و ساحاتی که به سرحد پاکستان نزدیک می باشند که تخار و کنر است.
همچنان یادآور شده بودم که این مناطق زیر کنترول طالبان خواهد بود و در زیر سایه سیطره آنها جنگجویان خارجی مانند تندروان مذهبی ازبک، و چنیایی در این مناطق فعالیت خواهند کرد او امریکا می خواهد از این طریق با چین و روسیه به جنگ ادامه دهد. اکنون که سخن از دیورند و وزیرستان جدید است و امریکایی ها در پی تطبیق برنامه های خود اند، اما ما افغان ها در خواب سنگین فرورفته ایم.
روس ها هم این مسله را درک می کنند که در شمال سنگپایه وزیرستان دیگری گذاشته می شود؛ همچنان روس ها این موضوع را نیز درک می کنند که امریکا و متحدان آن می خواهند که افغانستان را به دو قسمت تقسیم نمایند؛ روس های افغان شناس و یا کارشناسان مربوط مسله افغانستان در روسیه در این زمینه به تحقیقات و تحلیل ها تازه پرداخته و مصروف می باشند، سروی ها را انجام می دهند که آیا تجزیه افغانستان در حال حاضر به نفع روس هاست و یا زیان آنها.
چنین به نظر می رسد که روس ها نیز به این فکر اند که اگر افغانستان به دو حصه شمالی و جنوبی تجزیه شود، افغانستان شمالی با آنها روابط دوستانه خواهد داشت و روس ها از خطر پشتون های جنوب دیگر در امن خواهند بود.
اما روس ها نگران آن اند که با درنظرداشت قدرت اقتصادی امریکا که آنها همین اکنون در کشورهای آسیای میانه نفوذ گسترده دارند افرادی را بر علیه روس ها تحریک می کنند که کشمکش اخیر آن هم مسله اوکراین است؛ روس ها باتوجه به این مشکلات، فکر می کنند که اگر افغانستان به دو بخش تجزیه شود، افغانستان شمالی نیز زیر نفوذ امریکا خواهد بود و بازهم به عنوان مشکلی برای روس ها خواهد بود.
به باور من، شخص بسیار موزون برای پیاده سازی پروژه وزیرستان جدید و خط دیورند جدید برای امریکایی ها داکتر اشرف غنی مدنظر بوده است؛ به خاطر تحقق این برنامه برخی از برادران تاجک و هزاره ما نیز لحظه شماری می نمایند، آنها به صورت مشترک می خواهند به خاطر بقای قدرت خود، با استقلالیت و خود ارادیت و تمامیت ارضی کشور بازی نمایند.
به افغانان اصیل و میهن دوست که در خارج و داخل کشور حضور دارند و تمام اقوام کشور ابراز می دارم که به خاطر جلوگیری از به میان آمدن وزیرستان دوم و خط دیورند دوم دست به اقدام شده و سیاستمداران معامله گر اجازه ندهند که بر سینه اقوام برادر خط سیاه دیگر کشیده شود.
همچنان از همه افغانان تقاضا می کنم که به سران حکومت وحدت ملی نمایان سازند که به هیچکس اجازه نخواهند داد که بدون درنظرداشت منافع ملت افغانستان، خط دیورند بین افغانستان و پاکستان را با کسی در معامله بگذارد.
شاه سابق ظاهر شاه و رییس جمهور داوودخان می خواستند که مشکل خط دیورند باتوجه به منافع افغانستان حل نماییند، همچنان در زمان طالبان نیز، تعدادی از مقام های آنها، از شیوه حل رییس جمهور داودخان را به منظور حل خط دیورند استقبال می کردند؛ حکومت کرزی نیز به خاطر حل مشکل خط دیورند شرایط و خواسته های خود را به پاکستان پیش کرده بود، اما پاکستان در پی آن بود که بدون درنظرداشت خواسته های افغانستان، خط دیورند به عنوان خط سرحدی بین افغانستان و پاکستان پذیرفته شود.
به همین اساس از سوی پاکستان در مسیر خط دیورند پوسته ها ساخته شد و رییس جمهور سابق کرزی این مسله را در 2012 در لندن با طرف پاکستانی پذیرفته بود؛ در حال حاضر پاکستان در تلاش است که اشرف غنی خط دیورند به صورت رسمی با آنها امضاء نموده و بپذیرد.
بازهم تکرار می کنم، که ما بازهم در خواب سنگین فرورفته ایم؛ روزی خواهد بود که خبر تحقق پروژه وزیرستان دوم و دیورند دوم را از طریق رسانه های بین المللی و داخلی خواهیم شنید؛ در آن وقت فرصت از دست رفته خواهد بود و ما هیچ چیزی را هم نخواهیم توانست انجام دهیم، اما در حال حاضر بر ما افغانهاست که دست به دست هم داده، سیاستمداران معامله گر اجازه ندهیم که با منافع ملی به خاطر دوام و بقای قدرت شخصی خود بازی نموده و افغانستان را به دو حصه تجزیه نماید ؛ هرچند فرصت داریم اما این هم مشکل است که این سیاستمداران معامله گر از قدرت کنار زده شوند. 

نظر محمد مطمئن : نویسنده و تحلیل گر