آرشیف

2022-7-22

رسول پویان

سکوت جهان

 

طالب می کشد و جهان می کنده نگاه

بر مـردمـان غمزده و زار و بی نـوا

 

کشتار و فقر و جوروجفا هنموا شدند

نسل بشر بـه دسـت ستمگر شـود تباه

*******

آزادی و حـقــوق بـشـر پـایـمــال شد

مرگ نشاط وزندگی وشوروحال شد

 

مردان به زیرخنجر طالب جان دهند

بهـر زنـان نفـس کـشـیـدن محـال شد

*******

جهان سکوت کند قتل عام جاری است

ز طفل و پیروجوان انتقام جاری است

 

به کوه و دره وشهر وطن کشتار است

چه وحشتی که زتیغ ظُلام جاری است

*******

طالب بلای دین و خـدا و طبیعت است

کور وکری که منکر مهر حقیقت است

 

کـشـتار می کـنــد بـه نـام خــدا و دیــن

وحشی قومگرا که جهل شـریعت است

*******

امن وامان کشور ما سربریدن است

با تیغ ظلم سـینۀ انسـان دریدن است

 

تحقیروحبس وفقروشکنجه شده زیاد

مردم رادرآتش وحشت کشیدن است

*******

کشور بـه قعر دورۀ تاریک می رود

در گور تنگ و تیرۀ باریک می رود

 

جـور و جـفا و ظلـم فـراوان طالـبـان

بر ازبک وهزاره و تاجیک می رود

*******

صیاد سنگـدل زنـان را کـند شکار

اوج ستمگری و جـفا کـرده آشکار

 

طالب که ضد فطرف انسانیت شده

برپا کرده حکومت وحشت و دمار

 

21/7/2022