آرشیف

2020-12-19

رسول پویان

سُور یلدا

 

سُور یلدا

سـرور مهـر ریـزد سُـور تابسـتان یلدایم
دل خـورشـیـد دارد نـور تابـسـتان یلدایم

خیال چله در سوز تموز داغ می خشکد
بـه دل آتـش زنــد تـنـدور تابـستان یلدایم

شب کوتاه داردروزطولانی درین بستان
تــراود بـاده از انـگــور تـابـسـتان یلدایم

نیابی کرسی وچاراختلاط وشبچره دیگر
کجا شد فیسکوت و پاسور تابستان یلدایم

اناروهندوانه باغزلخوانی ومی خوش باد
نـوا و رقـص بـا تـنـبـور تـابـسـتان یلدایم

اگـر راگ کهـن شـوقی نیارد در دل تنها
مقـام تـازه ســازد شــور تـابـسـتان یلدایم

هوای برف وسوز تیزسرما رفته از یادم
دریـن آوارگی مـقـهــور تـابـسـتان یلدایم

نگیرد کـودک دل در بهشت غـم‏فزا آرام
اگـرچـه قـصه بـافـد حـور تابستان یلدایم

چه گویی قصۀ تگرار تورا در جهان نو
عـصـای دانـش آرد طـور تابـستان یلدایم

شراب ازلعل انگورهراتی نوش جان دل
که بی پـروا کـنـد مخـمـور تابستان یلدایم

خیال یـار در چـشـم دل شـیـدا کند بـازی
ازین رو در غـزل مشهور تابستان یلدایم

به کوری دوچشم محتسب پیمانه راپرکن
که مستی‏هـا کـنـد محـشور تابستان یلدایم

سر افراطیت را زیـر سنگ آسیاب افکن
و یا پـوسـیده کـن در گـور تابستان یلدایم

نداردسُورشادی بیمی ومطرب هیچ کیفی
که دل بنوشته ایـن منشـور تابستان یلدایم

کرونا کرده گرچه مردم افسرده را نالان
ز سـاز مطربـان مسـرور تابسـتان یلدایم

دلم شـوق سـرود تازه دارد از لب دلـدار
که خـوشـحالی کند مقـدور تابستان یلدایم

بسردی وبه گرمیها دلان را شاد گردانید
همـین بـاشـد فـقـط منظـور تابستان یلدایم

18/12/2020
 رسول پوبان