آرشیف

2022-4-24

دوکتور صلاح الدین سعیدی

سياست های خطاء و تراژيدی ما! 
ترامپ به دو دليل به صورت مطلق خطاء و غير انسانی می انديشد  که در نتيجهء  خروج کامل از افغانستان امريکا را در برابر دشمنانش آسيب پذیر ميداند.
اول: مرکز بحثش امريکا امريکا و امريکا است واز آسيب پذیری و تراژيدی متحدين و افغانستان سخن و فکری ندارد.
دوم: تصور ندارد که تعداد کم بقای از سربازان امريکا چګونه مانند ۱۷ هزار سرباز استعمار وقت انګليس مانند همراهان داکتر برايدن تار و مار ميشدند!
آمريکا تا حال نه فهميده و يا خود را ګول ميزند که يکی از عوامل عمدهء چارګانهء سقوط مفتضح اش در افغان در پهلوی سياست تجاوز، ديموکراسی و اقتصاد بازار آزاد مبتذل و بدون در نظر داشت سطح انکشاف افغانستان ، حکام بی کفايت فراشتی،  نقش دو روی و مکار استابلشمنت پاکستان بود و است. آمريکا عوض تغير سياست اش در قبال منابع ترور و دهشت یعنې پاکستان، و عوض خشکاندن منبع شر یعنی پاکستان به قتل و کشتار افغانان در قريه و قصبات افغانستان پرداخت و حکام بی کفايت افغان و دزدان سر ګردنه جيب پر کردند و به متاع دنيا رسيدند!
آنچه حال در انتقادات متقابل افراد جمهوری خواهان (ترامپتها) و ديموکراتان در امريکا عليه يک ديګر مانند حربه استعمال ميشود، در واقعيت هردو مسؤول مساوی تراژيدی اند. تيم آقای خليلزاد که به برف کوچ توافق صلح دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۰۰ متوسل شد از طرف پارلمانی های هردو حزب منتخب و ګماشته شده بود. مذاکرات صلح امريکا به طالب/پاکستان در نتيجه به کشيدن سرباز امريکا از افغانستان و قربانی منافع ملت افغان به صورت ناجوانمردانه انجاميد.  ملت  افغان چنين توقع عمل کرد ناجوانمردانه و خلاف توافقات از يک امريکایی افغانی الاصل نداشت!
پاکستان، ايران، روسها، چينايی ها، مبارزات آزادی بخش، سياست های غلط کدری و مداخلات خطای امريکا در افغانستان در بيست سال ګذشته مردم افغانستان را به اين تراژيدی موجود مواجه ساختند!
عدم درک عمق اين منطق تراژيدی ملت افغان و خطرات ناشی از آن را روز تا روز ديګر به افتضاح ميبرد و خطرات جدی تر ميشوند!
راه های حل موجود حل مشکل، به شمول زمزمه های مقاومت سوم!؟ ، تأکيدات و مطالبات از حرکت طالب خطا اند و مشکل ما از بحران به بحران ديګر ميرود. درنتيجه جيب های جنرالان پاکستان پر شده و جهان به خطرات جدی مواجه ميشود.
منطق سخن حکم ميکند که در نهايت امر دامن اين آتش ريش و بروت جنرالان پاکستان و ساير متحدين عملی شان را در منطقه نيز خواهد سوخت و قربانی تنها مردم افغانستان نه خواهند ماند!
بر ما افغانهاست تا حقايق و منطق سخن را عام ساخته و بدون در نظر داشت  وابستګی ديروز با هم متحد کار کنيم و مبارزه را صرف در ګرد يتيمان و کفن کشتن ديروز و افکار شان خلاصه نه کنيم. قبله ها و معبود های خطاء را نه ګفته، تا دير تر نه شده  لله فی الله ادای رسالت کنيم.
معضل و مشکل ما راه حل دارد و ما نبايد نا أميد شد!
و ما علينا الا البلاغ المبين
داکتر صلاح الدين سعيدی
۲۵/۴/۲۰۲۲
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸