آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

سومین روز اعتصابات در شـهـر فیروز کــــوه: چغچران

 
5میزان سومین روز اعتصا ب اصنا ف شهر چغچران  به خوبی اغاز شد اثر از خشونت در شهر نبود قرار معلوم اعتصاب چیان به خواست های خویش پافشاری می نمایند واین عکس العمل خویش را با کاگل نمودن جاده های شهر با قطع نوار طی محفل در چند قسمت شهر نشان دادند حکومت محلی در این اعتراضات مسالمت آمیز خاموش است والی غور اظهار داشت که ما به اعتراضات مسالمت آمیز مطابق به قانون احترام می گذاریم.
اعتصاب چیان خواستار ورود هئیت بلند پایه وجوابگوئی هستند در شهر هیچ چیز دست یاب نیست ارایه تمام خدمات بند است دوا وداکتر ونان وهوتل بروی مردم بسته است  . میانجی گری مقامات حکومتی در حل موضوع بی نتیجه مانده است . وقرارافواهات   وشایعات پخش شده طالبان وطرفدان شان در شهر داخل شده وبه اعتصاب چیان پیوسته اند و شاید این اعتصاب به خشونت وکشتار های زیاد بی انجامد  پولیس راه های ورودی شهر را بسته ومردم را تلاشی می نماید . ادارت دولتی فعال هستند مامورین وکارمندان بالای وظایف خویش حاضر هستند .
دلهره ویاس مردم را فراگرفته است قوماندانان جهادی وبزرگان اقوام هیچ واکنشی را نشان  نمیدهند بسیار خاموش هستند و در ظاهر امر ازین حرکت حمایت نمی کنند در اجتماعات اعتصاب چیان بزرگان اقوام وقوماندان جهادی حضور ندارند .
روشنفکران استادان شاگردان مکاتب درین حریان  در ظاهر امر دخیل نمی باشند ودر اجتماعات حضور فزیکی ندارند . مکاتب ولیسه ها فعال ودروس ادامه دار د .
ساعت 2بجه بعد از ظهر معین تخنیکی وزارت فواید عامه ومعین اداره ارگان های محل با رئیس شرکت افغان جرمن توسط یک فروند طیاره اردوی ملی به شهر چغچران رسیدند وتوسط والی غور رئیس شورای ولایتی ویک عده روسای ادارات دولتی بدرقه شدند این گروپ در مقر شورای ولایتی با عده از نمایندگان اصناف ملاقات نمودند اگر چه من تا لحظ تحریر این گذارش از جزئیات مجلس خبر ندارم ولی با آخرین تماسی که با شاروال شهر داشتم  او گفت قرار فیصله جانبین باید به کمیت بیشتر صحبت صورت بگیرد که در قوماندانی امنیه نشست دومی بر گذار میگردد .
من زمانی که از شهر می گذشتم وسایط عامل هئیت را دیدم که طرف قوماندانی پولیس رفتند . اگر چه عده کثیری از اصناف در مسجد جامع خاتم النبین جمع شده بودند وخواستار آن بودند که هئیت در گرد هم آهی شان شرکت نماید ولی هئیت دران محفل روی ملاحظاتی که شاید مجلس کنترول نشود نرفتند در صورتی که اعتصاب چیان شعار می دادند که هیچ کس حق خشونت را ندارد .
در شهر تدابیر خاص امنیتی گرفته شده است ومردم هم خیلی دوست ندارند خشونت شود واین وضع ادامه پیدا کند .

 

 
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 

اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 

 
عکس های ارسالی از محترم محمد نادر رحیمی
 
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 
اعتصابات در شهر فیروز کوه چغچران
 

 
گزارش تصویری از سید شکیب زیرک
 
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
 
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت
 
مراسم افتتاح کاهگل کاری سرک های ولایت غورتوسط کارگران این ولایت