آرشیف

2015-2-5

زمری مرزا زاده

سوالات مــــرد اعرابی ازپیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سوال1 : عرض کرد میخواهم – دا ناترین مردم باشم؟
جواب1:حضرت فرمودند- ازخدا (ج) بترس

سوال2 : عرض کردمیخواهم : ازخاصان درگاه خدا (ج) باشم؟
جواب2:حضرت فرمودند – قرآن مجید بخوان

سوال3 : عرض کردمیخواهم – همیشه دل من روشن باشد؟
جواب3: حضرت فرمودند- مرگ را فراموش مکن

سوال4 : عرض کردمیخواهم – همیشه در رحمت حق باشم؟
جواب4:حضرت فرمودند- باخلق خدا(ج) نیکی کن

سوال5 : عرض کردمیخواهم – ازدشمن به من آفتی نرسد؟
جواب5: حضرت فرمودند- همیشه توکل به خدا(ج) کن

سوال6:عرض کردمیخواهم – درچشم مردم خوارنباشم ؟
جواب6 :حضرت فرمودند- پرهیزگارباش

سوال7:عرض کردمیخواهم – عمرمن طولانی باشد؟
جواب7:حضرت فرمودند- صله رحم داشته باش

سوال8:عرض کردمیخواهم- روزی من وسیع گردد؟
جواب8:حضرت فرمودند- همیشه با وضوباش

سوال9:عرض کردمیخواهم- با آتش دوزخ نسوزم ؟
جواب9:حضرت فرمودند- چشم وزبان راببند

سوال10:عرض کردمیخواهم- بدانم گناه هایم به چه چیزریخته میشود؟
جواب10:حضرت فرمودند- تضرع وتوبه درحال بیچارگی.

سوال11:عرض کردمیخواهم – سنگین ترین مردم باشم؟
جواب11:حضرت فرمودند- ازکسی چیزی مخواه .

سوال12:عرض کردمیخواهم- پرده عصمتم دریده نشود؟
جواب12:حضرت فرمودند- پرده کس را ندر.

سوال13:عرض کردمیخواهم- فردای قیامت ایمن باشم ؟
جواب13:حضرت فرمودند- میان شام وخفتن به ذکرخدا(ج)مشغول باش.

سوال14:عرض کرد میخواهم- خدای تعالی رادرنمازحاضریابم
جواب14:حضرت فرمودند- دروقت ساختن وضوبسیاردقت کن .

سوال15:عرض کردمیخواهم – ازخاصان باشم ؟
جواب15:حضرت فرمودند- درکارها راستی ودرستی پیشه کن.

سوال16:عرض کردمیخواهم- درنامه عملم گناه نباشد ؟

'جواب16:حضرت فرمودند- باپدرومادرنیکی کن.

سوال17:عرض کرد میخواهم – برای من عذاب قبرنباشد ؟
جواب17:حضرت فرمودند- جامعه خود را پاک نگهدار.

سوال18:عرض کردمیخواهم- مال من بسیارشود؟
جواب18:حضرت فرمودند- مداومت کن به قرائت سوره مبارکه واقعه .

سوال19:عرض کرد میخواهم – گورم تنگ نباشد؟
جواب19:حضرت فرمودند- مداومت کن به قرائت سوره تبارک .

(ومن الله توفیق)