آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

سه نوع حکومت به دولت یار

 

طوریکه تمام مردم شریف غور در جریان قرار دارند درین آواخر به ولسوالی دولت یار این ولایت سه نوع حکومت پیداشده که عبارت از1- حکومت درغگو محلی غور 2- حکومت طالبان 3- حکومت برادر روشن فکر و تحصیل کرده ما شهر یار که در اثربرخورد این سه حکومت مردم و مسافرین به مشکلات زیاد گرفتار شده اند اما دولت درغگو همیشه از صلح و آشتی خبر میدهد ولی مردم و مسافرین به شندیدن خبر صلح دایم مورد لت وکوب و غارت آن دوحکومت قرار میگرند حالا تمام مردم دولت یار نمی دانند کدام این ها را انتخاب نمایند. 
گفته های شهر یار و حکومت درغگوی محلی غور
از سه روز به این سو شاهراه غور-کابل در منطقه شینیه ولسوالی دولتیار به روی ترافیک بسته است. اما مسوولان اداره محلی غور میگویند گزمه های پولیس چغچران و دولتیار در این مسیر افزایش یافته و به زودترین فرصت شاهراه را بروی ترافیک باز خواهند کرد.
فخرالدین شهریار شرق که به گفته اش از سه روز به این طرف شاهراه غور- کابل را بروی ترافیک بسته است، گفت:"تا زمانیکه دولت به خواسته های آنان رسیدگی نکنند، هیچ کسی را اجازه عبور و مرور از این مسیر نخواهند داد."
آقای شهریار در یک گفتگوی تلیفونی به وبسایت جام غور گفت، اداره محلی راجع به ربودن دختر از منطقه شینیه به گری در صورت که همکاری نکرده حلقات را بر علیه وی و مردم اش تحریک میکند. اما وی از حلقات مشخص نام نبرد.
گفته میشود که فخرالدین شهریار در مخالفت با دولت گروه مسلح را ایجاد نموده و با طالبان مسلح نیز ارتباط دارد اما، شهریار با رد این موضوع گفت:"دولت مرا طالب معرفی نموده در حالیکه همه اعمال طالبان را محکوم میکنم، مه یک تحصیل کرده ام و گاهی هم در مقابل دولت خود ایستادگی نمیکنم اما، اداره محلی در برابر مسئله ننگ و ناموس ما بی تفاوت است."
به نقل از منبع، چند روز قبل ولسوال دولتیار از وی خواست تا با نیروهای پولیس در آن ولسوالی که احتمال حمله طالبان بود، همکاری نمایند، وی ۲۰ تن مسلح را به دفاع از ولسوالی در مقابل طالبان فرستاد.
از سوی هم عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که نیروهای پولیس دولتیار و چغچران گشت زنی ها را در منطقه دولتیار افزایش داده است و به زودترین فرصت این مسیر را بروی ترافیک و مسافرین باز خواهند کرد.
آقای خطیبی در پاسخ به سوال که آیا شهریار در مخالفت با اداره محلی قرار دارد یا خیر؟ گفت:"اگر مخالف نباشد پس چرا موضوع دختر و پسر را در محکمه فیصله نمیکند."
سخنگوی والی غور گفته است که در بیشتر نا امنی های دولتیار فخرالدین شهریار دست دارد. وی گفت، سرقت های دو روز اخیر در آن ولسوالی از سوی شهریار و افرادش صورت گرفته است.
قابل ذکر است که در دو روز اخیر در آن ولسوالی افراد مسلح پول نقد و اجناس مسافرین را با خود برده اند.
از فخرالدین شهریار شرق بعد از آن در مطبوعات نام برده شد که یک دختر از شینیه با پسر از ګری ولسوالی دولتیار فرار نمود و شهریار ګفته است که در حل این موضوع اداره محلی اقدام نکرده است بناْ خود و اقوام اش برای پس ګرداندن دختر به خانه پدر دست به اسلحه بردند.