آرشیف

2015-1-14

فتاح فطرت

سه راه بـــــــــرای از میان بــــــــردن فقدان هوش!

 
 

1-   هیچ وقت خودتان را کم هوش ودیگران را باهوش تصور نکنید ،خودتان را دست کم نگیرید،روی امتیازات تان حساب کنید،استعداد های خود را کشف کنید ،بیاد داشته باشید که میزان هوش شما هیچ اهمیتی  ندارد، بلکه نوع استفاده از آن مطرح است ،بجای نگرانی درباره ضریب هوش خود ،فکر تان را بکاربیندازید.
2-    روزی چند بار بخود یادآوری کنید:«نگرش های من مهمتر ازهوش من است.» در منزل ومحل کار ،نگرش های مثبت را به کاربیندازید .درهر کاردلایل پیروزی خود را برشماریدونه دلایل شکست را نگرش «دارم برنده میشوم »را بدست آورید .و هوش خود را در جهت کار های مثبت وخلاق بکارببرید.از آن برای یافتن کلید های موفقیت استفاده کنید ،نه برای متقاعد کردن خود تان به شکست.
3-    بیاد داشته باشید که توانایی فکر کردن باارزشتر از توانایی حفظ کردن اطلاعات است .از ذهن خود برای آفرنش وعملی ساختن ایده ها استفاده کنید.راه های بهتر وتازه تری برای انجام دادن کارها بیابید ، از خود بپرسید :«آیا دارم از توانایی ذهنی خود برای ساختن تاریخ استفاده میکنم یا برای ثبت کردن تاریخ که دیگران میسازند؟»