آرشیف

2015-2-4

عبدالحی نزهت

سناریوی مضحک مذاکره بــــا ملا اختر محمد منصور

 

دراین اواخر با تشکیل شورای صلح تلاش هاو اقدامات عملی جهت مذاکره با طالبان ازطرف دولت افغانستان بحیث یک ابتکارسیاسی در سطح ملی به شکل جدی  آغازیافت,تبلیغات زیاد با بوق وکرنا که گویا تعدادطالبان ازرده های پائین تا مقامات رهبری آنها نوع تمایل به مذاکره در انها به مشاهده رسیده,بائست حکومت افغانستان دراین راستا بامسولیت پیشگام گردد,شورای صلح طی پشنهاد به دولت افغانستان خواهان اقدامات گردید,که آن دولت از شورای امنیت ملل متحد تقاضا نماید تا آن عده رهبران طالبان که درلست سیاه شورای امنیت بوده وتحت تعقیب قراردارند ازآن لست حذف نموده ومذاکرات صلح به آنها آغاز گردد,ودرنخستین گام ارتباط وروابط که از چینل وکانال های استخباراتی برقرار گردید مذاکرات با ملا اخترمحمد منصور یکی از مقامات ارشد طالبان درقصر ریاست جمهوری درکابل صورت گرفت ,که دروهله ی اول مایه خوشنودی   مسولین شورای صلح ومقامات دولت افغانستان گردید,بعداء گذارش های گوناگون وناراحت کننده ی درمطبوعات ملی وبین المللی انتشاریافت ,این شخص مذاکره کننده بادولت افغانستان  ملامنصور نبوده بلکه شخص دیگر به شکل تقلبی عوض ملا منصور به کابل توسط طیارات بریطانیا انتقال , بعدازمذاکرات مقداریکصدهزار دالراخذ وبه مجرد بازگشت  به کویته مفقودالاثر گردیه است,دولت بریطانیا واستخبارات آن مسولیت این حادثه مضحک وخنده آوررا بدوش دارند,وطی گذارش ازاین مسولیت شانه خالی نموده,واظهارداشته اند که شخص مذکورتوسط ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به آنها معرفی گردیده بود, مسولیت این حادثه را بدوش ریاست عمومی امنیت  ملی افغانستان  افگنده وصرف مسله انتقالات این شخص را پذیرفته است, این اظهارات دولت بریطانیا به هیچ صورت قابل پذیرش نبوده مسله آگاهانه وغیر آگاهانه بودن این قضیه بدوش دولت بریطانیا می باشد,درصورتیکه شخص موردنظر توسظ چرخ بال ویاهلیکوبترهای بریطانیا ازکویته انتقال شده باشد این هواپیما بدون همکاری قوای هوای پاکستان نمتوانست این عملیه انتقال را انجام دهد,دراین صورت تفاهم سازمان استخباراتی پاکستان  باسازمان استخبارات بریطانیا کاملا روشن است,آیا القاعده با مشوره باسازمان  آ ی س آی سازمان استخبارات بریطانیا را فریب داده است؟ویا این دوسازمان یادشده با فریب ,تزویر و تفاهم  هم این درامه  مضحک را گردانندگی نموده اند ؟ولی دولت افغانستان مسولیت آغاز پروسه ی مذاکرات با طالبان را بدوش دارد ,دروهله اول ازاین مذاکرات انکارنموده بعدا سخنگویان دولت آغاز مذاکرات را تائید نموده،ابتکار این ارتباط را به دولت بریطانیا نسبت دادند،این نسبت دادنها به هیج صورت نمی تواند مسولیت دولت افعانستان را کاهش دهد ،دولت افغانستان باسطح نگری  وبرخورد غیرمسولانه  می خواهد ازاین مسولیت شانه خالی نموده ،به اصطلاح "برف بام خویش را به بام دیگران انداخته"  رفع مسولیت نماید،جای هیچگونه شک وتردید وجود ندارد که این پروسه یک بازی استخبارات است گردانندگی این پروسه ی مضحک را  آی، س، ِآی پاکستان بدست دارد،وبدین وسیله تلاشها شورای صلح افغانستان را به بازی گرفته ودور ازاخلاق اجتماعی وسیاسی،شورای صلح ودولت افغانستان را درتنگناه قرار داده است