آرشیف

2016-11-16

محمدگل پویا

سمیع دره ای، گزینه مناسب و کاندید جامعه مدنی برای وزارت اطلاعات وفرهنگ !

سمیع دره ای، گزینه مناسب و کاندید جامعه مدنی برای وزارت اطلاعات وفرهنگ  !

دره ای یکتن از شخصیت های توانا ،پرتلاش و عدالت خواه کشور ماست.  او یک عمر برای تامین عدالت اجتماعی، دفع نابسامانی ها، نا هنجاری های (قومی، زبانی، گروهی و مذهبی ) مبارزه نموده و در این راستا از خود تلاش و جدیت به خرچ داده است. همچنان برای دفاع از خون شهدا ، حمایت از نیروهای امنیتی ، تلاش درجهت آوردن صلح و ثبات دایمی در کشور، همواره تلاش و دادخواهی نموده است.
دره ای به عنوان فعال جامعه مدنی ، شاعر ، روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل سیاسی همیشه برای بیداری نسل نوین، آگاهی دهی نموده و برای بلند کردن صدای محرومیت و مظلومیت مردم ، در دادخواهی های مختلف سهم فعال داشته و یگانه هدف و آرزوی آن ساختن یک افغانستان متحد و یکپارچه، سر بلند و آباد و برقراری صلح و آرامش و ثبات دایمی در کشور میباشد.
دره ای از متن جامعه و جوانان برخاسته بنآء شایسته است و ایجاب میکند که او را حمایت کنیم و بهترین گزینه برای پوست وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد.

محمدگل "پویا "
غور- فیروزکوه۲۵عقرب ۱۳۹۵