آرشیف

2017-2-20

الحاج امین الدین سعـیـدی

سلا م علیکم سست و بی مزه

پيامبر بزرگوار اسلام محمد صلى الله می فرماید :« تصافحوا يذهب الغِلُّ »  يعنی:( با هم دست دهيد ، تا کينه ها ودشمنی برطرف شوند)( امام مالك ) يکی از آداب معاشرت زندگی انسانی عبارت از : سلام ، مصافحه ، احوالپرسی و شيوه دست دادن صمیمی به جانب مقابل میباشد.
 سلام سلامتی است ، سلام در دین مقدس اسلام سنت است و تحفهء مسلمان بر مخاطب بوده که جواب آن واجب میباشد . پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید: دست دادن سلام را کامل مینماید. «ما من مسلمَيْن يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا » ( ابوداود ) يعنی:( دو مسلمان با هم روبرو نمیشوند که مصافحه نمايند ، مگر قبل از اينکه از هم جدا شوند ، گناه شان مورد بخشایش ذات رحمان قرار میگرد)
خوانندهء محترم !
مطمین هستم که شما در زندگی شخصی و تجربه فردی از تـأثـیـر اولین برخورد خویش در برابر جانب مقابل ، معلومات کافی دارید . با آنهم پیشنهاد مینمایم:
 اگر میخواهید به جانب مقابل نشان دهید که شما دارای شخصیت عالی ومؤدب هستید باید آنرا در اولین برخورد وبخصوص در شیوه دست دادن در حین سلام دادن از خود نشان دهید.
 سست ، بی مزه  وبدون قوت وصمیمت با جانب مقابل سلام وعلیک کردن ، تاثیرات منفی را در دوستی دوطرف ببار می اورد ، ولی احتیاط باید کرد که در این کار زیاده روی نكنید و دست طرف مقابل را خیلی محكم نفشارید. بهترین شیوه مراعات کردن حد اعتدال وصمیمت است . مطمیناً که در حین سلام علیک کردن به شخص مرد با زن و زن با مرد نګاه به پائین و با ادای کلمات که مکمل آن در شرع اسلامی به طریق ذیل است صورت میګیرد:
سلام دهنده: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
و جواب: و علیک السلام و رحمة الله و برکاته میباشد.

پایان