آرشیف

2023-1-24

نظیر ظفر

سلامنامه

ز مـــــــن به جــــــمله عشاق کامگار سلام
به هـــــــر شهید که خوابیده در مزار سلام

به خسته گان جفـــا دیده ِیی به ز یـــر ستم
به آنــکه بی گــــــنه گردیده سنگسار سلام

به با نوان که در زیر چکـــــــمه های جفا
صـــــــدا کشــیده  به  آزادی بار بار سلام

به مــــادران که در انتـــــــظار فر زندان
نشــــــــسته اند به امــــــید و بیقرار سلام

به چشــــم های یتـــــیمان ره کشیده به در
 وصال روی پدر میـــــــکنند شمار سلام

به آن فقــــیریکه از فـــــقر و سردی ایام
نشسته لرزه به تن زیر برف و بار سلام

 

نوشته نذیر ظفر 23/23/01