آرشیف

2023-12-24

محمد آصف فقیری

سقراط با همین عناصر خبری کنونی٬ زمامداران یونان را اذیت می کرد…!

برای ژورنالیستان أفغانستان!

 

مقدمه+ سیر منطقی = نتیجه:

تازگی خبر به معنی آن نیست که دقت آن ریشه در تیوری حقوق و علوم سیاسی و علوم انسانی و طبیعی نداشته باشد. یعنی هر رویداد یا رُخ داد خبری پس زمینه علمی تخصصی دارد٬ که خبر را با تیوری علمی آن مقدمه می گوییم.

سیر منطقی: تحلیل خبر با تحلیلگر به معنی واقعی آن٬ نه همچون احمد سعیدی که خبر را با ادبیات خودش بازگو می کند و چیزی در اذهان مخاطبین خلق نمی کند…

نتیجه: باید که فارغ از آرزو کردن و پیشنهاد کردن مجریان قدرت را اذیت کننده باشد و یا موارد هم پیش می آید که در نتیجه تحلیلگران آنرا با ادبیات پیشنهاد بیان کنند. ولی نتیجه بایستی مجریان را قدرت اذیت کند زیرا اگر قدرت توسط آزاد بیان اذیت نشود استبداد می کند.

فلسفه عناصر خبری:

چرای از مبنای پدیده اقتضاء دارد و چگونگی سیر عملی پدیده در واقعیت یا تجربه که از جزیی باید٬ یعنی هرچی چگونگی را با جزییات آغاز کنیم هدف دست یافتنی تر می شود.

و چهار عناصر دیگر در نتیجه پدیده که از مبانی یا چرای سیر چگونگی در واقعیت کرده٬ مخاطبین و افکار عمومی را تغذیه های ذهنی و دست یافتنی می کند.

حالا یک تحلیل خبری در محدوده پنچ دقیقه که ۳ صد ثانیه می شود٬ و کم و پیش ۶ صد واژه بایستی تولید کند.

که ۶ صد واژه در مجموعه چند جان کلام داشته باشد٬ که این جان کلام ها را معرفت علم نیز می توان گفت که در مقدم تعدیل قوانین می کنند اگر قانون اساسی و قوانین عادی حیات باشند. یعنی ساختار ساز می شوند که در طول بیست سال جمهوریت سیاست رسانه ای بگونه نبود که مظهر حاکمیت ملی یا قانون اساسی را روح بخشد. متاسفانه تا کنون روحیه رسانه ای برای أفغانستان یا در أفغانستان در حمله بسوی انقلاب است. انقلاب با روحیه تهی معنی که آخرین دست آورد در تفکیک قوای منتسکیو یا روح القوانین یا میزان و تعادل آنقدر عمیق و ژرف از افکار خودآگاهی مردم سرچشمه گرفته که هیچ عملی استبدادی را اجازه نمی دهد تا وضعیت به انقلاب انجامد. یعنی آزادی هدف نیست٬ آزادی بستر  و وسیله برای سعادت است که پسا قرن هفدهم این سعادت را حاکمیت قانون می توان گفت.

آنچه در أفغانستان عقیم است:

هر ایده و نظری که با اسلام مطابقت نداشته باشد در أفغانستان عقیم است یا جنین مرده بوده که نمی تواند تدوام پیدا کند. پس ژورنالیستان تحقیقی را لازم که نسخه های مطلوب شانرا که برای أفغانستان استنتاج کرده اند٬ با اسلام تطبیق داده و به گونه تحلیل توصیفی ارایه کنند.

در نتیجه ژورنالیست تنها شغل نیست حیات آزادی میلیون ها انسان بستگی به تحقیق و تحلیلی دارد که دقت یعنی مطالعه از یافته های تحقیقی تغذیه ذهنی هر ژورنالیست باید٬ در صورتیکه مطالعه فعالیت روزانه اهل رسانه نباشد٬ چگونه می توان در افکار عمومی بدوی أفغانستان تغییر بسوی مدرنیته را ایجاد کرد؟

 

محمدآصف فقیری

کارشناسی ژورنالیسم و ارتباطات – کارشناسی ارشد حقوق سیاسی