آرشیف

2015-11-11

نظیر ظفر

سـنـــگســـار
نا مرد ها بفرق زنان سنگ مي زنند
تكبير گفته خنده كنان سنگ مي زنند

در هيچ ديني نيست چنين وحشت تمام
سنگسار ميكنند و عيان سنگ مي زنند

مشتي چلي و طالب و داعش  ز اوج جهل
بر شيشه اي خداي جهان سنگ مي زنند

ان فاقدان غيرت و نا موس و دين و خاك
ديوانه وار از دل و جان سنگ مي زنند

لعنت. هزار مرتبه با أين پليديان
بي چون و  بي چرا همگان سنگ مي زنند

نوشته نذير ظفر