آرشیف

2017-7-26

استاد فضل الحق فضل

ســلام از مـن بـبـر بـر سـوی تـیـور

 

 

سـلام  از مـن  بـبـر بـر سـوی  تـیـور
به  آن  کــوهــســار آتـشــخـوی  تـیـور

به آن مرزی که خُون می جوشد امـروز
ز کـوه و سنگ و  دشـت و جـوی تیـور

معـطـر کن به مـشک  مـهــر و شفـقـت
تـن  و تا بـوت بـس خـوشـبـوی  تـیـور

سـلامــم  گو به آن  مـهـــد سـر افــراز
به دشـت وسـنگ وخـاک وکوی تـیـور

به  آن مآ من که دشـمـن خورده برپوز
مُــکـــــرر  هــیـبــت   بـا زوی   تـیـور

به  آن  مـردان  رزم  آ ور در  آنـجــا
بـخــوان  اســطـورۀ   دلـجـوی  تـیـور

بـگـو بـر قـهــرمـان  مــردان  مـردش
که با شـــنـد  جُـمـلـه در پهلوی تـیـور

خـــدا یـا !  کـور کـن  چـشـــم بـدی را
نـگاهـی  گـر کـنـد  کـج  سـوی  تـیـور

خـدا ونـدا !  به  فـضــل تـو نـبــیــنــم
کــرنـجــی  بـر خـــــم  ابــروی  تـیـور

استاد فــضـــل الـحـق  فــضــــل
شــهـــر فـــراه اول اســد سال 1396  هـجــری شـمـســـی

این نوشته گک به منا سـبـت مقاومت دلیرمردان سرزمین شهـیـد پرور جهـا د ومقـامت در ولسـوالی تیوره که با اهـدای نقد جان شیرین شان برای مردم ،مـلـت وهموطنان شان افـتـخـا ر آفریدند سروده شده است . تیـورۀ عـزیز در سـوگ وماتم بزرگـت مخلصانه شریکـم و اشک می بارم و دعا یت  میکـنــم که خدا یا  ! شـهــیدان را مقام فردوس برین عنایت  فرما  وبرزخـمـی ها شفای عاجل نصیب فرما وبر همه بازمانده گان واقارب وکلیه هموطنان عزیزم صبرجمیـل عنایت فرما ! آمـیـن یا رب العالمیـن !!!

یا د داشت : درین جا مراد از کاربرد کلمۀ تیور همان تیوره است.