آرشیف

2015-1-14

تیمورشاه ا حمدی

ســفـــر سـتــــــاژ ران ولايـــــت غــــــــــور

 
رياست انستيتوت خدمات ملكي افغانستان از طريق برنامه  انترشيپ به تعداد73 نفراز جـــــوانان كه تازه از صنوف12الی 14 فارغ گرديده اند وكدام مصروفيــــــــــت نداشتند بحيث ستا‍ژردربست هاي كمــــبود ادارات دولتي ولايت غور براي مدت چهارماه ازطـريق پروسه آزاد جذب نموده تاباشد ازتجارب اداره ومديريت برخوردارشده وازطرف ديگربااستفاده ازمعاش وامتيازكه درنظر گرفته شده نـيـــــــزمعشيت زندگي نمايند رياست انستيتوت خدمات ملــــــــــكي همواره مي كوشد تاپروگرام هاي انترشيب وليـــدرشيب رادربخش هاي اداره ومديريت لسان انگليسي ومهارت هاي كمپيوتروپروگرام هاي رهبري ارشــد را براي كارمندان وزارت خانه ها وواحــــــد هاي ولايتي تدوير نموده تاستاژران بتوانندازاهمــــــــيت اداره ومنجمنت اصول اساسي اداره وآشــــــــــــــــنايي با مفاهيم اداره ومديريت برخوردارشوند دفترولايتي كميسون اصلاحات اداري وخدمات ملكي ولايت غـــــــــــــــــــــــورازجمله 73نفرازستاژران ولايت غــــور به تعداد28 نفراز افرادشايسته را انتخاب وجهت آمـــــــوزش بيشتر دركابل معرفي نمودند كه افراد مـــــــذكوربه تاريخ اول جدي به مركزكشور«كابل» اعــــــــزام ودريك وركشاپ هفت روزه  اشتراك نمودند درطي هفـــــت روزاين وركشاپ ستاژران ولايت غور از مفاهيم اداره ومنجمنت ، اصـــــول اساسي اداره ، مكـتوب نويسي ، گزارش نويسي ، مشـخصــــات يك اداره سالم ، عناصر مهم اداره ومديريت ومقرره هاي مامـــــــــورين دولت آموزش ديدند كميـسون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملــــــــكي نه تنهاازطريق وركشاپ ها براي مامورين دولت ارتــــقا ظرفيت ميدهند ، بلكه ازطريق سيرعلمي ديد وبازديد بورس هاي خارجــي نيز شرايط رامساعــــــــــد ساخته تاباشد كارمندان دولت ازتجارب واندوخته هاي يكديگر استفاده اعظـــمي ودر جامعه خود مصـــــــدر خدمت شوند بنابراين تعداد28 نفر ستاژران ولايت غـور به مركزكشور كابــل اعزام شده بودند بعداز ختم وركشاپ هفت روزه دركابل ازطرف رياست انستيتوت خدمات ملكي دريك سيرعلمـــــــــــي عازم ولايات شمال كشورشدند درطي سه روز ديدوبازديد وتحقيقات ازولايـات شمال كـــــــــــــــشور بازديد ازكودبرق مزارشريف ، روضه مطهر مولاعلي ومعلومات درباره قلعـــــــــــه جنگي درمزارشريــــف وجاهاي زيبا وديدني داخل شهرمزارشريف بوده، كه توسط استاد وراهنما محيب الله قريشي هماهنگ كننده آموزشي امور ولايات دربخش اصلاحات اداري درموردهـــــريك از جاهاي ديدني معلومات داده مي شد  بدون شك چنين بازديدهاازولايات شمالي كشورنه تنهامعلومات واطلاعات رادر عرصه هـاي اجتماعي ، فرهنگي وسياسي افزوده ميكند بلكه ازتجارب وتبادل نظر دربخش بازسازي وعــــــــــــدم بازسازي كه دربين اراكين دولتي ولايات شمال نيز به ميان آمد خيلي ها مفيدوارزنده بوده كه درواقع ميتوان گفت يك انگيزه را به وجودميآوردكه چگونه دررشدوتوسعه ادارات وهمـــــــينطور درعرصه بازسازي ولايت غور عطف توجه كرد ولسوال ولسوالي دهدادي مزارشريف درطــــــي يك نشست با ستاژران ولايت غورسخنراني نمود گفـــــت: دركل افغانستان اولين ولسوالي كه تحت پوشش پروسه اصلاحات اداري آمده، ولسوالي دهدادي مزارشريف بوده كه فعلا همه ادارات آن مطابق به مقرره هاي اصلاحات اداري به كاروفعاليت خود ادامه ميدهند وهمچنان از بازسازي دربخش هاي مخــــتلف چه درعرصه عمراني وزيربنايي نيز معلومات داد بعدآمحيب الله قـــــــريشي هماهنگ كننده آموزشي امــــــور ولايات دربخش اصلاحات اداري صحبت نموده گفت رياست انستيتوت خدمات ملكي از جمله برنامه هاي آموزشي آن يكي برنامه انترشيب ولــــــيدرشيب بوده كه درپرتواين برنامــــــــــه تعداداز ستاژران ولايات كشوربعدازسپري نمودن يك وركشاپ دركابل قراراست كه دريك ســـــــيرعلمي وارد ولايات شمالي كشورشوند كه اين خود يكي ازاصلاحات اداري است كه مامــــــورين دولت ميتوانــــند دربخش هاي مختلف داري ، فرهنگي ، اجتماعي وبازسازي تبادل نظرنموده وازاندوخــــــته هاي يك ديگردرپيشبرد وظايف شان استفاده نمايند سپس تيمورشاه احمدي  به نمايندگي از ستاژران ولايت غورصحــــــبت نموده گفت: خوشحاليم كه رياست انستيتوت خدمات ملكي افغانستان زمينه را مساعد ساخت تا جـوانان كشوركه آينده سازان كشور عـــــــزيزما افغانستان هستند دريك سفر تحقـيقـاتي  وعلمي وارد ولايات شمال كشور شده ودرديدوبازديد شان از اماكن بازسازي شده وهمچنان درملا قــــــــات شان بااراكين دولتي تبادل نظر نموده استفاده اعظمي نمايند تيمورشاه احمدي دراظهارات خود درموردچگونگي وضيعت  جغرافياي ولايت غورگفت ولايت غور كه در مركز افغانستان موقعيت دارد واز لحاظ مساحـــــــت مي توان گفت كه در واقع يك افغانستان دومي رابه داخل افغـــــانستان تشكيل داده متاسفانه در عرصه بازسازي هيچ توجه نشده است خوشبختانه مردم ولايت غور تفكر طالباني نداشته هموراه از تماميت ارضــي آن ولايت قاطعانه وشجاعانه دفاع ميكنند اميد واريم كه دولت مردان كشوربا توجه به اينكه ولايت غـــــــورازلحاظ امنيت صد درصد امن بوده هيچ نوع بازسازي صورت نگرفته است زمينه بازسازي ونوسازي رامهــــــياساخته تاباشد جوانان ماكه هم اكنون مصروف آموزش وتحصيل مي باشد مصدر خــــدمـــت به جــــــــامعه غورشوند گفتني است كه اين ديدوبازديد ستاژران همراه با وركشــــاپ به مدت 13 روز ادامه داشت كه بــــتاريخ 13 ماه جدي  مع الخـير ازطريـــــــــق خطوطي هواي  كابــــل رابه قصد هرات وسپس وارد چغچران گـــــــــــــــــــرد یدند.
 
 
اينك چند قطعه عكس به عنوان تحفه از جوانان ولايت غور به خواننده گان وبيننده گان سايت جام غور تهيه نموديم ، كه به قول بزرگان گفته اند: كه يك تصوير صد مفهوم را ميرساند ، اميد واريم شما بيننده گان از اين تصاوير برداشت ومفهوم خوب راكرده باشيد.!
به اميد سلامتي شما هموطنان عزيز وبازسازي در ولايت غور.
 
  
                                                                                    ادامه دارد…….
 

                                                    
 
هـــــنــــگــــــــــام آمــــوزش ســـــتـــاژران در وركــــــشاپ كـــــــــابل

عكس دسته جمعي در ختم وركشاپ مدیریت ومفاهیم داره ومنجمنت در کابل .

حين بازديد از روضه مطهرمولاعلي(رض)و در هنگام دعا !
 
 آرامگاه حضرت علی ( رض ) در ولایت بلخ شهر مزارشریف
                     
  
بازديد جوانان ولايت غور از فابريكه كود وبرق در مزار شريف.

فابريكه كود وبرق درسال 1353رسمآ افتتاح ومورد بهره برداري قرارگرفت
  
ستاژران در حال ملاقات باولسوال ولسوالي دهداي مزارشريف
                     
پایان