آرشیف

2022-7-3

دکـتـر بصـیر کامجو

ســــنت نــــــاروا منم

شــــــاد مــــنم ، گـــوهـــر نــــایاب منـــم ، ازهمه آزاد منم
ـک مـــــنم ـــــک منم ، د وغ در رش اشک مـــــنم ،

و ن مـشـ

روشنی روز منم ، رایـــــت افسوس منم ، قربانی خو س منم
خسته مــــنم ، مـــــانده ودرمــــــانده مــنم ، کالم نـاگفته مــنم
کــــوزه مـــنم ، صــــبوح مـــــنم ، مس کــــر دم نوش مـــــنم
آه منم ، غره منم ، کوه عروس سنگ مـنم ، عـاشق دربند منم
زورمـنم ، ستم مـنم ، خفته ورنجورمنم، مــــرد ۀ نیم گـ ورمنم
داغ مـــــــنم ، چـــراغ مـــــــنم ، بــــــلبل هــــــر بـــاغ منم
جشن فرح نوش منم ،آهنگ هـرسـوزمنم ، وارث نــوروز منم
ســـــماع مـــــنم ، قضـــــا مـــــــنم ، ســــنت نــــــاروا مــنم
گـــلو مـــــنم ، ســــــرود هــــرنوا منم ، علت مـــاجــرا مــنم
ی آب مــــنم ، بـــــ گالب منم ،

وی گل تاالب هـــــر سراب منم

م
ـــلک مــــنم ، ف

ــــلک مـــــنـم ، مشعــــر بـی درک م ـــــنـم
تـــــیر مـــــنم ، کــــــمان م ــــنـم ، آرش قــــهـــرمـــان مــنم
جــــــسم مــــــنم ، تــــوان مــــــنـم ، راز نـــهفته دان مــــنـم
عقــل منم ، خــرد مـــنم ، زایش ضدیت منم ، تغییرمادیت منم
زمــان مــنم ، هستی هـــرم ـکان منم ، خــلقت داســـتان مــنم
سپیده دم خیزمنم ، د ر سخنریـــزمــنم ، خــسرو پـــرویز مـ نم
تـاک منــم ، انگـــور پ

ــرآب مــــنم ، پنجشــیرو اندراب مــنم
درد مـــنم، دوامنم ، زخم جگرسوز منم ، گـریه ناقـوس مـنم
روق درخــون مــنم
مف
کــابل پ ـرخون منم ،امید واژ گون منم،

ر خــراسان مــنم

رخـــش مــــنم ، رســـتم دســتان منم ، شــی
سروده دکتر بصیرکامجو 30 جون 2022
سروده به سبک موالنای بزرگ