آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

سـخـنــــــــــــــــان آمـــــــوزنـــــــــــــده

1ــ کار کنيد تا همه غصه‌ها و پريشانيهای خود را فراموش کنيد….( گالیله )
 
2ــ برای تربيت اراده بهترين زمان ايام جوانی است…. (فیثاغورث)
 
3ــ هيچوقت نمی‌توانيد با مشت گره‌کرده دست کسی را به گرمی بفشاريد…. (گاندی)
 
4ــ عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می‌بيند…. (مارک تواین)
 
5ــ اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهميده‌ای. او توجه خواهد کرد و مدت زيادی مديون تو خواهد بود…. (يوهان گوته)
 
6ــ وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند، ولي قلبش سياه ميشود….( مارک تواین )
 
7ــ در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغيير نمی‌يابند؛ برترين خردمندان و پست‌ترين بی‌خردان….( ارنست )
 
8ــ هرگز مردی ولو بسيار نادان را نديدم که از وی چيزی نتوانسته‌ام بياموزم…. (گالیله )
 
9ــ بزرگترين درس زندگی اينست‌که گاهی احمق‌ها هم درست می‌گويند….(وینستون چرچیل)
 
10ــ بالاتر از همه چيز اين‌است‌که با خودمان صادق باشيم…. (ویلیام شکسپیر)
 
11ــ آن کس که از اول می داند کجا می رود خیلی دور نخواهد رفت…. (ناپلئون)
 
 
 
محمد داود«پیمان»غوری
5جوزا1390
پکتیا