آرشیف

2016-1-5

علم عبدالقدیر

سعیدی در برزخ تهدید

محترم احمد سعیدی یگانه تحلیلگر جسور ونا ترسی است که سخنانش در دل عام مردم جا گرفته وبا گذشت هر روز بر هواداران وطرفدارانش افزوده میشود.او که مفسر رنج ها ومبصر نا بسامانیها روز افزون کشور است پیوسته حکومت فعلی افغانستان وحا میان بی وفایش را مورد نقد قرار میداد تا اینکه در اواخر مورد حمله قرار گرفت وراهی کسل خانه های داخلی وخارجی شد.من زمانی با .گو اینکه در برزخ تهدید وتوبیخ معامله گران میسوزد.
احمد سعیدی دیگر احمد سعیدی قبل از روز های سوء قصد نیست او روحا افسرده وجسماه هم ضعیف ومصدوم به نظر میرسد از وضعیت نا امید ودر مورد صحت واینده اش نگران است.او در دو راهه وطن وصحت شخصی وسلامت فرزندانش استاده است وقدرت تصمیم گیری هم ندارد صحتش برایش مهم است واما کشور وملت افغان را بیشتر از خود دوست دارد.من که باوی از نزدیک صحبت کردم از موجودیت مرمی وپارچه در گوشه از شقیقه هایش رنج میبرد.او عامل حمله ترورستی ستون پنجم را معرفی کرد اما وقتی افراد را دقیقا ازوی پرسان کردم افراد مورد نظرش اصلا ستون اول ودوم نظام بود واینکه این افراد با سعیدی مشکلی دارند نمیدانیم. رنگ آقای سعیدی پریده گوشها کم شنو ورنگ ورخ خاکستری وپریده است هر چند تعداد افراد مسلخ بخاطر امنیتش گما شته شده اما به هیچصورت باب میلش نیست  و ازین  رهگذر هم رنج میبرد واو میگوید دولت من را میترساند وبزور امنیتی هارا بر من گما شتند تا از هر گروپی من را بترسانند.ولی سعید حا میان ومشوقینی هم دارد وبتازگی جا ئزه شجاعت تلویزیون بین المللی مترا را از آن خود کرد.ومورد تشویق قرار گرفت که افتخار جوانان بود.
به همه حال سعیدی در برزخ  خوف ورجاء ترس وامید تهدید وتشویق قرار دارد هم از رهگذر امنیت وتهدید وهم از رهگذر صحت وهم از رهگذر تصمیم گیری که باید بکند صحتش نا مطمئن است وآینده فاعلین هم نا معلئم است همانطوریکه بگفته خودش از استاد ربانی وفر ماندهان دیگر چه ئنتیجه داد که از من بدهد وباز هم این ترور ها ادامه دارد ولی من یک قدم از حد تعیین شده نمیگذارم. سعیدی همچنان ثابت قدم واستوار در راه حفظ ارزش های مدنی..