آرشیف

2017-11-13

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

سرک و برق

خواست مردم غور چه در حکومات محترم طاغوتی وچه هم درحکومات بالاتر از طاغوت بامرچ ومساله خیلی قوی که به لب برده نمیشد وهم درحکومات به ظاهر مردم سالار،شایسته سالار،قانون سالار وچی درحکومات زوروزری به اصطلاح وحت ملی همین دوخواست مان بوده "سرک، برق" چرا سرک وبرق ؟؟؟
درغور مامتقید آن هستیم : "سرک الفبای تمدن است ، برق روح تمدن" ما از هفده سال بدینسو کو،کو،کو نموده ایم عو،عو،عوها که ما هارا لطف عنایت فرمایند به پورت های بزرگانی دنیا وصل فرمایند.
جناب کرزی هم وعده فرموده وبه اجرا نبرد.
مابامحمد اشرف غنی ریس جمهور شایسته و باهنرهای اقتصادی آراسته با ایشان درزمانهایکه درعنفوان قدرت سیاسی تکیه نبرده بودند درفیروزکوه مارا گرم پذیرفتند وملاقات خیلی خودمانی باما عنایت فرمودند درآن زمان ما باایشان سخن مانرا اینگونه آغاز کردیم که درد ما جزنداشتن سرک وبرق دیگر نداریم همه بدبختی های مان همین دوست اگر با این دودلداده مان برسیم دیگرمیتوانیم با فقربا تنگدستی اقتصادی-فرهنگی برای همیش خداحافظی نمائیم واینجاست که با تمدن دنیاوصل میشویم. وبا فقر وتنگدستی اقتصادی -فرهنگی نقطه پایان میگذاریم. خواست مان دراین روزها درغور همین است وصل شدن از زمین وفضاباتمدن دنیا، اگر ما غوری ها آدمیم ومارا نیزانسان وبشرقبول دارند به خواستها مان لطفا عطف توجه فرمایند. اگراین دواصل برآورده نشود آنچه که درتظاهرات سخن راندند "هرگونه ارتباط مانرا با حکومت مرکزی قطع خواهیم کرد دیگر نه والی از ارگان های محل شما نیازداریم ، نه حاکم وحکمرانی"
باز سپاس وارادت فراوان با شما جلالت مابان به کرسی قدرت رفته.