آرشیف

2016-2-25

محمد نصير توكلي

سرپرستی‌‌ های تکراری در معارف شهری!

وزارت معارف کشور چند سال می‌شود سرنوشت بست 3 آمریت معارف شهری غور را تعیین نمی‌کند و نیز به دفاع از حیثیت یک اداره‌ی علمی در کشور نمی‌پردازد. سال 1391 یا پیش از آن بود که بست نام برده به اعلان رقابتی رفت و تعداد زیادی از متقاضیان در آن فورم گرفتند. آن موقع، بست فوق توسط محترم غلام محمد نقشبندی اداره می‌شد. پروسه‌ی شارت‌لیست و امتحان این بست چنان به درازا کشید که بیشتر متقاضیان به سبب دل‌سردی، این رقابت را رها کرده و به دنبال سرنوشت خود در وظایف دیگر رفتند.
جریان رقابت بست یاد شده همچنان در دستگاه وزارت محترم معارف زیر تیغ سیستم پروسه‌ی استخدام از طریق رقابت آزاد نفس ‌می‌کشید که محترم استاد عازم، از طریق وزارت معارف به صفت سرپرست آن پست تعیین گردید و به جای آقای نقشبندی نشست. پس از آن، در ظرف چند روز بعد، استاد نقشبندی دوباره از وزارت محترم معارف، منظوری سرپرستی آمریت معارف شهری را با خود آورد و استاد عازم را از مسوولیت سبک‌دوش کرد. این بست همچنان توسط آقای نقشبندی سرپرستی می‌شد، تا این که باز وزارت محترم معارف آقای عبدالستار جمالی را به عنوان سرپرست مقام فوق تعیین نموده و مسوولیت سرپرستی را به شانه‌ی وی گذاشت.
زمان زیادی از تصدی آقای جمالی سپری نشده بود که استاد منیر ‌ولی‌زاده آمر لیسه‌ی شیخ المند، از طرف وزارت محترم و جلیله‌ی معارف تبدیلاً به صفت آمر معارف شهری مقرر شد و آقای جمالی بدون تعیین سرنوشت و یا تقرر به وظیفه‌ی دیگر سبک‌دوش گردید. استاد منیر ولی‌زاده تا هنوز درست در آن چوکی تکیه نزده بود که باز آقای جمالی مکتوبی را از وزارت فوق با خود آورد که می‌گفت: حکم سرپرستی آقای جمالی تایید و مورد اعتبار است و دیگر احکامی که راجع به تبدیلی و سرپرسی صادر شده، فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد.
این که چرا وزارت معارف بست نام‌برده را شارت‎‌لیست نمی‌کند و امتحان آن را نمی‌گیرد تا قضیه یک‌طرف شود، درست نمی‌دانم که مشکل و دخالت‌ها در خود وزارت وجود دارد یا در معارف غور؛ اما چیزی که بیش از همه بر آبروی خانواده‌ی معارف صدمه می‌زند، صدور احکام بسیار و پشیمانی فراوان است. حتا اگر روی هر علتی اداره‌ی محترم معارف نمی‌خواهد امتحان این بست را بگیرد و فردی را مسوول آن بگمارد، لااقل به قولی که به یک نفر می‌دهد و او را به صفت سرپرست می‌گمارد، پایدار بماند و بگذارد تا این بست توسط یک نفر سرپرست اداره شود.
این کار از یک‌سو بر حفظ حیثیت و آبروی وزارت معارف که یک خانواده‌ی علمی، فرهنگی، تعلیمی و انسان‌ساز در کشور هست، کمک می‌کند و از سوی دیگر، دست کم سبب نفاق و ایجاد اختلاف و تلخ‌گویی بین افراد جامعه‌ی غور نمی‌گردد. اما برعکس، روند فعلی معارف در برخورد غیر مسوولانه نسبت به یک بست آمریت در غور و دادن سرپرستی‌های تکراری با افراد گوناگون، سبب آزردگی‌های زیادی بین شماری از افراد شده است.