آرشیف

2020-9-10

رسول پویان

سرود چشم مست

سرودچشم مستی تا به رقص آرد دل ما را
به نوشم ازنگاهی قطره قطره شور مینا را

کند زخـمی اگر ابـرو و مـژگانی دل ریشم
دوایی، مرهـمی سازم خدنگ قـاره پیما را

بخـوانــد از نـگاهــم تا کـتـاب بـاور دل را
سـرآغـاز غـزل سـازم پسـند چشـم بـیـنا را

ز آهـنگ طـربناکی شـنـیدـم داسـتان عـشق
گشـودم پیش روی دیـده و دل رمز معنا را

بیا در خانـۀ دل گر وفـا و عشق می جویی
زلال چـشـمۀ اخلاص سـازم قلب شـیـدا را

اگریک دل دهد جانانه صد دل میدهم با او
بـه آیـیـن وفـا داری بـه بندم عـقد دل ها را

شـود با هـمدلی و هـمزبانی زندگی شیرین
اگر باهم ببافیم رشته های عشق و رویا را

کند فرهنگ و تاریخ کهن اسطوره ها بنیاد
اگر وصل خیال انگیز او در دل نهـد پا را

وگر درپرده ماند رمزوراز عشق ازدوری
زبـان گفـتگـوی دل گـشـایـد ایـن معـمّـا را

برای لمسِ احساس دل محبوب خوش سیما
بسـازم نـردبانی ماه و خـورشید و ثـریا را

اگریابم نشان کوی جانان را به صد شادی
پیامک می کـنم بال و پـر پـرواز عـنقا را

زسوز داغ هجران گردل آزرده شد بریان
کنم با لعل نـوشینی علاج سوز و سودا را

9/9/2020
رسول پویان