آرشیف

2016-3-6

Shahla Latifi

سروده های کوتاه

چراغ زندگی را رمقی نیست
 در آن بستانی که
دور تا دورش را
سیم خاردار کشیده اند
***

من جذابیت پیوندزنی دو لب را
با یک پیاله چای هل دار صبح می یابم
***

سخت است که عشق
بر اندام درد تنیده باشد
چون تار عنکبوتي روی برگ گیاه
***

گلی زبانم
در بستانی خواهد شکفت
که مرغکانش دارند بی صدا
دانه دانه میمیرند
***

دستت را  بر قلب تشنه ای بگذار
تا آب احساس جاری شود
از چشمانت
***

گیسویم را
بر بال های هوای بارانی فلوریدا
می آویزم
تا با بوی بنفشه های روشن باغ همسایه
خاطره های کودکی ام را
زنده کند
***

وقتی قلبی می خندد
روح کودکی
در آغوش مادری

نرم می شکفد

شهلا لطیفی
فبروری ۲۰۱۶م