آرشیف

2017-12-7

mazizi

سرشکی بر تنهائی بیت المقدس شریف

قدس باشد قبلـــۀ اولای ما
سجـــده گاه سید ومـولای ما
 
پارۀ جان وتن واعضای ما
 
زادگاه انبیــــا ومــرسلــین
بوده در تاریخ این دنیای ما
 
از سلیمـــان ابن داود نبی
تا به ابراهیم آن آقــای ما
 
بیش پیغمبر درینجا بوده اند
نسل پاک آدم وحـــوای مــا
 
مــ«امن اسحــاق واهل بیت آن
خانه های «رفقه» و«سارای» ما (1)
 
یونس ویعقوب ولوط وآل شان
یادگار مقــــدم مـــوسی ِمــا
 
زادگاه مریم پاک وعفیف
خانه وگهوارۀ عیسای ما
 
مرکز اِسراء ومعراج نبی
در مکان مسجد اقصای ما
 
قدس بوده مرکز توحید ودین
مثل نجمِ قطب در شبهای ما (2)
 
سالهـــا در بنـــد استعمار بود
این حریم پاک وبس زیبای ما
 
فتح کرد بیت المقدس را عمر
آن خلیفـــه سرور والای مــا
 
نیست میراث یتیم این سرمین
تا شــود تقسیم هستی هــای ما
 
بار دیگردست استعمار کفر
شد دراز بر خانه دلهای مــا
 
چون صلاح الدین ایوبی رسید
درست عبرت داد بر اعــدای مــا
 
باز فرعون زمان ولشکرش
این عـدوی کعبه وبطحای ما
 
قصد وآهنگ سفردارد کنون
در حـــریم خــــانۀ آبـای مــا
 
این ابوالهول بد تر از فرعون مصر
دشمـــن مـــــال وتن وجانهـــــای ما
 
قدس را خواهد رباید از کف
امت بی رهبر وتنهــای مــا
 
ای خدا بار دیگـــر بر ما فرست
چون صلاح الدین ونوریهای ما (3)
 
ای خـدا !مپسند تا قدس شریف
این چو قلب زنده درجانهای ما
 
بار دیگر گلـــۀ کفتار وحش
پاره سازند پیکر واعضای ما
 
ای خدا ! این بندگانت عاجزاند
رحم کن بر هر یک از ابنای ما
 
ای خدا ! بر لطف خود می کن نظر
نه بــه اعمــال بد واخطــــای مــا
 
ای خدا! این قدس را محفوظ دار
تا بروز آخـــر از دنیـــــای مــــا
 
ای خدا در امر طاعت از خودت
ما زیان کردیم به هر سودای مـا
 
یا الهی ! فضل خود از ما مگیر
اندرین دنیا ودر عقبــــای مــا
 
ربنا! رو بردرت آورده ایـــم
ای تو یکتا خالق تنهــای ما
 
دفع کن این شر عفریت زمان
از سراقصی تو ای مولای ما
 
ای «عزیزی» !با دعای نیم شب

میشـود درمان غـــم دلهــای مـا

پایان
————————-
م ع- عزیزی
روز چهار شنبه ساعت 11:
06-12-2017

یاد داشتها:
  « 1- «رفقه » نام همسر حضرت اسحاق پیغمبر فرزند سیدنا ابراهیم علیهم السلام و« ساره» نام مادر حضرت اسحاق همسر حضرت ابراهیم علیم السلام میباشد که فعلا مراقد و مقام های شان در شهر الخلیل فلسطین موجود است
  2- «نجم قطب » مراد از ستارۀ قطب است که از دوران های قدیم بشردر سفر های سبانه  از مشاهدۀ آن   برای تثبیت جهت سفر  ویافتن راه ها از آن استفاده  می نمود
  « صلاح الدین ونوری » – مرادر ازفرماندۀ بزرگ و فاتح بیت المقدس « صلاح الدین ایوبی»3
و « نورالدین زنکی» امیر توانای مسلمانان در هشتصد سال قبل بود که بیت المقدس را برای مرتبه دوم از چنگ امپراطوری رومی ها آزاد کردند .