X

آرشیف

سرانگشتان انسان سند، شناسنامه و امضاء اســــت:

جسد انسان

 

 
 
در زندگي هركدام از انسان ها نشانه هاي اعجازآوري است كه آشكارا بر عظمت خداي عزّ و جلّ دلالت مي نمايد، از جمله آنها جسدی  است كه از هر چيز به مانزديك تر است، در سر هر كدام از ما سي صد هزار تار مو وجود دارد، كه هر مو داراي پياز، رگ، شریان ، عضله ، عصب غد وات  چربي وارثی  مي باشد.
شبكيه ي چشم داراي ده قسمت می باشد، كه در بين مخروط[چشم] و كمانك آن صد و چهل ميليون آخذه  نور يافت مي گردد، و عصب بينايي كه از چشم به مغزمي رسد شامل پنج صد هزار تار عصبي استگوش نيز چيزي مانند شبكيه ي چشم وجود دارد، و در آن سي هزار حجرات شنواي جهت رساندن پايين ترين صداها وجود دارد، و در مغز دستگاهي براي اندازه گيري تفاضل زماني وجود دارد براي رساندن صدا به هر دو گوش، اگر ثانيه را به هزار و ششصد جزء تقسيم كنيم در كمتر از يك جزء جهت صدا را براي انسان مشخص مي كند.و بر روي زبان جهت شناخت مزه هاي شيرين، ترش، تلخ و شور وجود دارد، و سپس مزه را به مغز مي رساند.و هر حرفي كه بر روي زبان بهصدا در مي آيد، هفده عضله در تشكيل آن شركت مي نمايند.چه كسي مي تواند باور كند كه در قسمت داخلي دهان پنج صدهزار حجرات  وجود دارد؟و در هر پنج دقيقه نيم ميليون حجرات  در ديواره ي داخلي آن از بين رفته، و نيم ميليون حجرات (زنده) جديد ديگر جاي آنها را مي گيرند.
گلبول هاي سرخ خون چنانچه كنار هم چيده شوند طول آن شش برابر محيط كره زمين مي باشد، و در هر ميلي مترمكعب خون پنج ميليون گلبول سرخ وجود دارد، و هرگلبول سرخی  در روز هزار و پنج صد بار در خون به گردش درميآيد، و مسافت هزار وپنجاه كيلومتر را طي مي نمايد.قلب (انسان) در عمر متوسط بيشتر از ظرفيت يك آسمان خراش خون پمپ مي نمايد، در يك دقيقه شصت الي هشتاد بار نبض مي زند، و در روز هزار بار مي تپد، كه در اين تعداد تپش هشت هزار ليتر خون پمپ مي نمايد و هر دوصد ليتر معادل يك بشكه مي باشد، و برخي دانشمندان تهيه خون توسط قلب را در عمر [متوسط] پنجاه وشش ميليون گیلن حساب نموده اند و هرگیلن معادل پنج ليتر مي باشد.
انسان در هر دو ثانيه صد و بيست ميليون حجره  مصرف مي نمايد، و مغز انسان داراي چهارده ميليارد حجرات خارجی و صد ميليارد حجرات بنيادين مي باشد كه كارآيي آنها هنوزشناخته نشده است، و مغز پيچيده ترين قسمت در وجود آدمي مي باشد، با اين وجود مغز از فهم حقيقت خود عاجز است.
و درهر دو شُش هفتصد ميليون نوع حجرات ريوي مانند خوشه هاي انگور وجود دارد، واگر پخش گردند، مساحت دوصد متر مكعب را اشغال می کنند ، و هر دو شُش در روزبيست و پنج هزار بار مي تپند، و صد و هشتاد متر مكعب استنشاق مي نمايند و در كبدسي صد ميليارد حجرات وجود دارد كه در ظرف چهار ماه تماماً تجديد می گردند، ووظيفه ي كبد فراوان، مهم و حيرت آور است، به طوري كه انسان بدون كبد بيش از سه ساعت نمي تواند دوام بياورد.
در جداره معده ميلياردها حجرات وجود دارددر يك روز افزون بر چند ليتر اسيد راتراوش مي نمايد، و دانشمندان در حل اين معما – كه چرا معده خودش را هضم نمي نمايد؟ – بسيار تلاش نموده اند، پس آيا معده اعجازآور نيست؟و در روده ها سه هزار و ششصد مو روده اي جهت مكيدن در هر سانتي مترمربع يافت مي گردد، و اين مو ها تماماً هر چهل و هشت ساعت دوباره تجديد حيات مي نمايد.
و در كليه دو ميليون دستگاه تصفيه ي خون هست كه طول آنها روي هم صد كيلومتر مي باشد كه در هر روز، پنج بار خون از آنها عبور مي نمايد.و زير لايه ي پوست پانزده ميليون تنظيم كننده و تهويه ي حرارت بدن يافت مي شود،كه همان غدد عرق ريز باشند و هر غدد عرق ريز نيز داراي تهويه، تنظيم، تعديل حرارت و رطوبت مي باشد.و جسدیکه ما با آن زيست مي نماييم نزديك ترين شيء نسبت به ما مي باشد و اين واقعيت هايي است كه دوکتوران دهها سال پيش آن را كشف نمود ه اند و مطلقاً جاي جر وبحث نيست و قرآن نيز مي فرمايد:
 (وفی أ نفسکم أفلا تبصرون)   (ذاریات :21)
«ودرخودشما [آیاتی ] وجود دارد آیا نمی بینید؟»
 
ترتیب کننده: ویدا (عزیزی)
 


 

 

سرانگشتان انسان سند، شناسنامه و امضاء است:

 
 
چنانچه دوقلويي از يك تخمدان واحد آفريده شده اند، سرانگشت اولي با ديگريتفاوت دارد، و قرآن به اين واقعيت اشاره مي نمايد، و مي فرمايد:(ایحسب الا ءٍنسنُ ألن نجمع عظامه J بلی قدرین علی نسوی بنانه )                                                            (قیا مه 3-4)
«آیا انسان می پندارد که استخوانها (پوسیده وپراکنده) اوراگردنخواهیم آورد بلی (آنها راگرد می آوریم ) ما حتی می توانیم سرانگشتان اوراکاملاً همانند خودش بیافرینیم (وبه حال اول بازگردانیم )…»
دانشمندان توانسته اند از سرانگشت صد نشانه و علامت كشف كنند، و اگر دوازده نشانه از صد نشانه در دو سر انگشت با هم تطابق داشتند، هر دو متعلق به يك نفرمي باشند و چنانچه در زمين 64 ميليارد انسان وجود داشته باشد، در آن حال اين احتمال وجود دارد كه دو سر انگشت به طور تصادفي شبيه يكديگر باشند، و حال تعداد ساكنين زمين شش ميليارد نفر مي باشد.سرانگشت داراي، شكل، قو سها، منحني ها، كجي ها، زاویه ها، شاخه ها، خطوط وصورت هاي خاص خودمی باشدقانون طبابت  اثر انگشت نشان داده شده است و در زير آن پانزده هزار نوع اثر انگشت ديگر نشان داده شده است، كه دو اثر ازآنها با هم تشابه ندارند.هنگامي كه كودك در رحم مادر در ماه ششم مي باشدسر انگشت وي شكل گرفته،و تا زمان مرگ باقي می ماند، و هر گاه اين تكه گوشت كاملاً از بين رود، گوشت جديدي كه داراي همان سر انگشت زايل شده باشد، دوباره مي رويدچنانچه عمل جراحي( پيوند) براي فردي انجام شود، و سر انگشت وي به كلي از بين رود و اين پوست برداشته شود و از جايي ديگر پوست ديگري آورده، و كاشته و با آن پيوند زده شود، بعد از چند ماهي علايم سر انگشت برگشته و بر گوشت جديد كه از جايي ديگربرداشته شده است ظاهر مي گردد.
سر انگشت مانند شناسنامه، كارت شناسايي و امضاي انسان كه آفريده خداونداست، و نيروهاي بشري توانايي محو و نابودي آن را ندارند.
برخي مجرمين عمل هايي جراحي بر سر انگشتان خويش انجام دادند و پوست ديگري از نقطه اي ديگر را با آن پيوند زدند؛ اما پس از چند ماه اين سرانگشتان دوباره نمايان گشتند، بی گمان امضاي الهي است، كه به انسان ارزاني داشته است، و نيروي بشرتوانايي محو آن را ندارد.
هنگامي كه خداوند ما را زنده مي نمايد، اين امضاء، خطوط، شاخه ها و شطرنج هاهمانطور كه بوده اند بر مي گردند و قرآن به اين اعجاز علمي اشاره نموده و مي فرمايد:( بلی قدرین علی نسوی بنانه )
«ما حتي  میتوانيم سر انگشتان او را كاملاً همانند خودش بيافرينيم، (و به حال اول بازگردانيم)»
اين نشان هاي از نشانه هاي خداوند است، اين سرانگشت چگونه خلق ميشود درحالي كه انسان هنوز در رحم مادر مي باشد؟ وچگونه خداوند پس از مرگ دوباره آن رابرمي گرداند؟!
 
 
 
ترتیب کننده: ویدا (عزیزی)
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.