آرشیف

2020-4-27

نظیر ظفر

سخن عاشقانه

بیا که وقــت ســخن هــای عا شقانه رسید
بهــــار آمـــــد و بلـــبل ز آشـــیانه  رسید

مرصع شـــد ز بار شکوفه جــسم درخت
طراوت از گل و از لاله هر کرانه رسید

شکا یتی که ز اغــــیار کرده بودم مـــن
بگـــوش آن بــت طنـــاز دانه دانه رسید

بدســت ســا قی زیــــــبا قدح ز می دیدم
شــکر که حضرت پیمــانه با ترانه رسید

(ظفر) ز خانه نشــینی اگر چه دلگــــیرم
پـــیام یار ســـــفر کرده ام به خانه رسید

 نوشته نذیرظفر