آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

سخنان بزرگــــــــان

 

*پیش ازآنکه بخششها کنی وهدایادهی قرض هایت رابپرداز

*****
*به بینوایان وزشت رویان بچشم حقارت وپستی ننگرید چه ممکن است مهربان ترین قلبها وعالی ترین صفات انسانی دربین اشخاص زشت صورت باشد
*****
*پول غلام مردمان دانسته است درحالیکه بالای مردمان جاهل حکومت میکند
*****
*حقیقت الماسی است که تنها به یک طرف اشعه نمیفرسند بلکه تمام اطراف خود را روشن میسازد.
*****
* زیبایی حقیقت است وحقیقت زیبایی.
*****
*فقط احمقها هستند که عوض نمیشوند
*****
*مطالعه یگانه طریق آشنائی وگفتگو بابزرگان است 
*****
* بزرگ کسی است که برنفس خود غالب وحاکم باشد 
*****
* ممکن است بدون زن زنده بود اما زنده گی نمیشود کرد 
******
*زدن زن ولوباشاخه گل سزاوار نیست
*****
*کسی که به سوگند وعده میدهد اعتماد مکن 
*****
*دنیا کتابیست زیبا امابرای افرادش که نمتواند آنرا بخواندبی فایده است 
*****

*جوانی اشتباه است کهولت مبارزه وپیری پشیمانی 
*****
*میگویند زمان میگذرد افسوس که چنین نیست اما مانیم که میگذریم وزمان باقی میماند

*****
*اگربخواهیم بهترین وبرجسته ترین کارهاراانجام دهیم باید ملائیم باشیم 
******
*ازمشکلات کسانی فرار میکنند که به عیاشی عادت باشند
*****
*حرف زدن زیاد خانمها اعجازوگوش دادن مردان کرامت است 
*****
* کسانیکه ارزش حیات را نمیدانند لایق زندگی آن نیستند 
*****
*همه چیزآماده است اگرعقل ما چنان باشد 
******
* جاهلانه ترین کار اینست که انسان برای یک دقیقه خنده کسی رابیازارد
******
*اگر پدرم زندگی را به من بخشید معلم به من آموخته که چگونه آن زندگی را بسر برم 
*****
*علت اینکه عاشق ومعشوق هرقدر بگویند وبشنود دلتنگ نمیگردند اینست که همیشه ازخود شان صحبت میکنند
*****
*عشق همچون جنی است که همه کس ازآن صحبت میکند ولی کس آنرا ندیده است