آرشیف

2017-4-15

ghafory

سخاوت یاحمایت؟ زندانی رهاشده ده سال، راه را انسداد کرد!

دقیق به یاد ندارم اما حدودآ ده سال قبل نیروهای امنیتی شخص را بنام" ملاگل محمد" مشهور به سیف الاسلام، باشنده اصلی قریه مسجد نیگار ولسوالی شهرک که درحال جاسازی نمودن ماین خود ساخته اش درمقابل دروازه شفاخانه ولایتی غوربود، دستگیر نمودند وبعدآ راهی زندان شد.
اما دیری نگذشت که دست مهربانی وسایه مهمان نوازی شماری از افراد متعهد دولت درحال که خوب به یاد داشتند که دست برکلام خدا"ج" گذاشته وسوگند وفاداری یاد نمودند، برسری این آقا افتاد وبا عذر خواهی از آنجه کاستی که درمهمان نوازی برحق وی شده بود از زندان آزاد نمودند.
اما مهمان ما، ملا گل محمد؟ شاید هم باعهد که بسته بود وفا نموده باشد؛ تفنگ تک تیرش را بردوش گرفت وبه تنهائی خواست تا نام " کراب لیلا را " جهانی سازد وسالها به تنهای به کمک ارتباط با دوستانش تا مرز موفقیت مبارزه کرد ودگیر "کراب لیلا" شناخته شد.
ولی ملا گل محمد هم توانست تا از تنهائی نجات یابد واکنون فرمانده ده نفر است وهمه روزه با صدها تن میجنگد.
به قول دوستان مبلغ آقای سیف الاسلام " همان دوستان قسم خورده درون حکومتی" او بسیار خطر ناک است، چندین پولیس را کشت، موترهای امداد رسان موسسات را حریق کرد، آنتن شبکه مخابراتی را حریق نمود، ندیدی که زنهای معلم را دستگیر کرد؟آمر استخبارات ساغر را کشت، راه قطاررا درفلانه روز گرفت و صد موتر برنگشت؟ وصدها گاردیگر.
او خطر ناک است، حالا یک میل پیکا داره، دومیل یازده تیرداره که هدف پیکا را میزنه، یک راکت داره که حین از دوره روس ها است وچند تفنگچه و بم دستی دیگرکه با ای سلاحای مدرنش پوسته امنیتی " برخول" هم سقوط داد که دو پولیس کشته شد ودوتن زخمی گردید، دیگر امکان نداره با وی مبارزه شود.
ولی  ما دو ولسوالی *شهرک ودولینه* چی داریم"نیروهای دولتی" ؟ 15 عراده رنجر، 5 عراده تانگ، 20 میل پیکا، خیلی که باشد 30 میل نارنجگ انداز و یک 300 الی 400 نفرک هم نیروهای ما خواهد شد.
به این نیروها آیا ملا گل محمد راه را یلا خواهد کرد؟ نه خیر، امکان ندارد.
 
دیروزبه تاریخ 24/1/1396 مهمان ده سال پیش حکومت دوست فعلی آن، ازسایت شبکه مخابراتی اتصلات درمنطقه " خره حوزبنگی" که ازولسوالی شهرک 25 کیلومتر فاصله دارد واز ولسوالی دولینه 15 کیلومتر ، دیدن نمود وبعد ازتیل نمودن موترآبلانس که تیرماه 1395 با خود از مسیر راه برده بود، تمام باطری ها را نیز جهت روشن کردن خانه اش با خود به منطقه اش انتقال داد.
اما پولیس دولینه چی کرد؟ با هدف قرار دادن آسمان کبود،100 فیر مطابق به پلان قبلی بین دو طرف، شلیک کرد وگزارش مصرف خودرا 6000 هزار مرمی به قوماندانی امنیه غور ارایه نمود.
اکنون ملا گل محمد راه چهار ولسوالی شهرک، تولک، ساغر وتیوره را بگونه همیشه گی بسته دارد  ودیگر گذشته  از " کراب لیلا" بدون خواندن کلیمه نا ممکن است.
لطفآ از معاملات که سبب ریختن خون بچه های غریب میشود دست بردارید! دیگر زنده گی جل وبل خودرا درخرابی خانه های گلی هزارن غریب وبیوه زن جستجو نکیند! بازاگر شیطان را مقصر میدانید درهمان زمان از قسم وکتاب بزرگ خدا که دست شما بالایش گذاشته بود یاد بیاورید.
راه حل: باور دارم که با تبدیل کردن نیروهای امنیتی درکل ویا اگر امکان ندارد مسئولین نظامی این ولسوالی به دیگر ولسوالی ها و آوردن افراد جدید به عوض شان میتواند حد اقل 50 درصد مشکل را رفع نماید.

قدیرغفوریغور