آرشیف

2016-12-14

دوکتور ص. سعیدي

ستراتیژی قربانی تاکتیک!

هدف قربانی وسایل و راه رسيدن به آن! 

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته 
فراخوانی فراحزبی، حزب اسلامی. در اروپا توجه من را به ضرورت کفتن مطالب ذیل جلب کرد که ضرورت ګفتن و شریک ساختن آنرا با شما هموطنان مدتها در ذهن داشتم. 
فراخوان تدوير نشستهای وسيع خارج ازچوکات یک حزب و سازمان سیاسی 
برای اھداف ملی و خير همگانی نظر بس عالی، ضرورت و خوب است. این اقدام قابل پاداش به دربار الهی ج ( انشاء الله تعالی)  و مردم است. 
در قسمت پاداش الھی مساله حل و ان ذات (ج )به ظاهر و باطن انسان ها آګاه است. 
و اما ملت و پاداش ان: ملت بارها سوخته و هر بار به دست دراز شده اعتماد کرد، اما در موارد  زیاد ریسمانه ها را مار یافته. لذا مردم سخت محتاط، بدبین ، کنجکاو و حتی بخاطر تجارب بد در ګرفتن و نه ګرفتن دست دراز شده و لو به خیر سخت جبون شده اند و ملامت هم نیستند. زهر پراګنیهای بخش از میدیا در موارد حق و ناحق  برای عدهء زیاد از مردم تمیز و تفکیک دوست و دشمن را مشکل ساخته. 
لذا:
اګر دعوت فراحزبی است که قرار دعوتنامه، چنین است و این کار ضرورت و خوب است‌، ضرورت است دعوت و این خبر دعوت نیز از جانب کمیتهء تدارکاتی فرا حزبی باشد.  در متن میتوان دعوتنامه نام احزاب، سازمانهای سیاسی و اجتماعی و حتی شخصیت ها برجسته کشور، در فراخوان و یا صرف ذکر کلکتیف این نشست را با هدف مشخص عام ملی با تعین وقت و محل فرا خواند. تسوید قطعنامه توسط کمیته تدارکاتی خارج حزبی- فرا حزبی عملا قابل قبول به اشتراک کننده، تصویب و نشر وسیع ان ضرورت جدی است. 
 حضرت نوح ع. زمانی کشتی نجات میساخت اولا ملت و امت را به تمام خطر های وارد و کل قضیه آشنا کرد و مسایل را با امت در میان ګذاشت. در غیر آن نشستها همان جلسات محدود  حزبی بیش نه خواهند بود.
با تأسف باید اعتراف کرد ما چه در جريان مبارزات سياسی و چه در مبارزات کار روزمره لحظات تأسف بار داریم که به علت عدم دقت در شکل هم است. ای وای اګر محتوی کاری بعضی اقدامات و برنامه ها هم خطاء باشد. ما در مواردی محاسبه، تصور و یقین داشته ایم و  کرده ایم که هدف عالی ودرست است که این ایمان و عدم تزلزل به هدف به ذات خود مشکل ندارد اما در راه رسیدن به ان از روشهای کار ګرفته ایم و یا به ګرفتن روشهای وادار شده ایم که هدف  وستراتیژی قربانی تاکتیک شده است. 
کور، کالي ډو‌‌‌‌‌‌ډۍ، را حتی در زنده به ګور کردنها و کشتن های دسته جمعی ظالمانه دریغ نه کرده ایم، در خدمت و تحقق اهداف استراتیژيک استابلشمنت دشمن و پاکستان عملا و نه خواسته قرار ګرفته ایم و در موارد تلاش کرده ایم مردم را به جبر و اکراه به جنت روان کنیم!؟ درحالیکه این فهم درست از قضایا و فهم درست از دعوت نیست. 
ما وظيفهء رساندن حق داریم. هدایت از جانب الله تعالی و انتخاب ازبنده است.
الھی ما را توفیق اعطا فرما تا راه درست را درک و توان عمل به حق را داشته باشیم. آمین یا رب العالمین. 
امید این مطلب مانند پيام و نظر من به اشتراک کننده های این نشست به سمع رسانیده شود.

دوکتور صلاح الدین سعیدی 
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸
۱۳/۱۲/۲۰۱۶