آرشیف

2017-8-24

دوکتور ص. سعیدي

ستراتیژی جدید امریکا در رابطه به افغانستان!

ما زمانيكه  برنامه ها و عملكردهای حكام سابق امريكا را در كمتر از دو دههء اخیر  در رابطه به افغانستان و منطقه ميبينيم و مطالعه میکنیم هيچ یک شان به اندازه پالیسی و ستراتیژی امروز امریکا به واقعیت قرین نبود. پالیسی امروز امریکا در تناسب به پالیسی های قبلی امریکا با دید پرګمتیک و در انتخاب بدی کم از بدی زیاد، نکات بس مهم و مثبت دارد.  

اینکه درین ستراتیژی تأکید شده که مردم افغانستان تصویر خود حاکمیت را خود تعین میکنند، 

پاکستان سیاست ترور و دهشت را به پيش برده و امریکا دیګر در مورد ساکت نمی ماند، و 

ما نیروهای مسلح و حاکمیت افغانی را کمک میکنیم. 

طالبانیکه به صلح و تفاهم بپيوندند تايید میکنیم و تروریستها را از بین میبریم.  

هند رول مثبت در منطقه و افغانستان بازی کرده و روابط خویش را و کمک ایشان را در افغانستان توسعه کمک نموده و توسعه میدهیم و … درین نکات مرکزی که تعابیر ممکن مختلف شده میتوانند اما در معنی ظاهر چه مشکل وجود دارد و الترناتیف مشخص مخالفین این طرح جدید امریکا در قبال افغانستان چیست؟ 

کمک کنید تا ما هم انتخاب بهتر ازین را بدانیم. 

بلی از ابتدا تا انتها بحث ایشان  بر سر منافع و مصالح امریکا و مردم آن تمرکز داشت اند و دارند. اما این قابل فهم است و حکومات این کشور ها معمولاً چنین کرده اند و میکنند. درسیاست خیر و خیرات نیست، بلکې منافع و مصالح اند. 

کمک کنید کدام بخش از ستراتیجی امریکا در قبال افغانستان باید چطور دیګر تنظيم میشد؟ 

برای طرح خروج کامل و فوری نیرو های امریکایی از افغانستان بعد ازین همه فجایع صورت ګرفته تصمیم ناوقت است. این جنجال را که با ورود خویش به افغانستان ایجاد کرده اند باید به نحوی معقول بعد از به پا استاده کردن عاجل حاکمیت افغانی  با تقویت حاکمیت افغانی پایان دهند. به این ترتیب درین پالیسی چنین تعهد وجود دارد. 

 تسلیم  افغانستان به طالب و پاکستان را نمی پذیری، عادلانه و درست هم نیست. مشروعیت حاکمیت باید از ملت بدست آید. 

درست نیست که سفر پُر مصرف مادی و معنوی کمتر از دو دههء اخیر افغانستان را به صفر ضرب کردن و با نفی ساختار های حاکمیت و لو لو شکلی را با طرح لویه جرګه  رفتن و از نو شروع کردن منتفی کرد. ساختار های موجود حاکمیت باید مختوی درست پيدا کنند. به این ترتیب خواست یک تعداد عاشقان کور و کر رسیدن به قدرت مجدد قبلی به نفع افغانستان و مردم آن نیست. 

ازدیاد عساکر و جنګ راه حل نیست و تصمیم در مورد باید مطابق وضع و مطابق خواست زمان و ضرورت روزمره در میدان جنګ و مبارزه تنظيم شود. 

حاکمیت در افغانستان باید در خود توانایی های حاکمیت را با تصویر خویش از حاکمیت را داشته باشد و تا زمانیکه علیه تروریستها است، امریکا تعهد به کمک درین راستا نموده است. 

 اما این چک سفید نیست و قابل فهم هم است. 

مسألهء تفاوت ممکن قول و عمل قابل دقت است ، اما ما حال به اظهارات و مواضع  رسمی جانب امریکایی متمرکزیم.   

لطفاً بقیه موارد را شما مشخص و طرح بدهید که پالیسی جدید امریکا و آقای ترامپ در کدام بخش مشخص درین مرحله با نګاه پرګمتیک  خطاء است و یا باید مشخص طور دیګر میبود؟ 

وحشت و تراژيدی با این پالیسی بوجود نمی آیو، بلکی وحشت و ترور همین حالا با تمام قوت  وجود دارد و داشت.  

آنهایکه تا حدی زیاد  خود عامل این وضع بودند، سخنان بلند بالا و عوامفریب دارند و بدون طرح مشخص حل کننده، بس ایدیال و دور از واقعیت نظر میدهند و عوامفریبی دارند. حتمی نیست به هر قیمت مخالف بود و این  روش درست نیست.  

و الله اعلم بالصواب

دوکتور صلاح الدین سعیدی

۲۳/۸/۲۰۱۷

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸