آرشیف

2018-3-17

سال خونبار وکشمکش ها سیایس
سال خونباروکشمکش های سیاسی
سال ۱۳۹۶ خونبارترین وپرجنگ جالترین سال برای مردم ،نیروهای امنیتی وحکومت افغانستان بود. نیروهای هراس افگن وشبکه های ترورستی به کمک سازمانهای استخباراتی منطقه وحسشیانه ترین حملات تروریستی برشهرها ومناطق مسکونی کشورما انجام داده  مردمان ملکی وغیرنظامیان را هدف قرارداده، با سازماندهی وانجام اعمال انتهاری وتروریستی صدها شهروند           کشو رمان را بخاک وخون کشیدند که شنیع ترین این حملات را میتوان درچهاراهی زنبق ،شفاخانه سردارمحمد داودخان ، چهاراهی ده مزنگ برمظاهره چیان جنبش روشنائی ،حمله به جان نمازگذاران مراسم جنازه پسرمعاون مجلس سنا ، حمله خونبارهوتل انترکانینتال وحمله آخروزات امورداخله درشهرکابل یکی پی دیگربرشمرد وشاهد دها حمله دیگردرشهرجلال آباد،لشکرگاه وقندهاربود وضعیت عمومی توام با حملات تروریستی نشان دهنده این این قعیت است که تنها اعمال غیرانسانی نیروهای هراس افگن وشبکه تروریستی که ازجانب کشورهای همسایه افغانستان حمایت مالی ونظامی میشوند نیست که زنده گی مردم مارا بچالش کشیده ، بلکه زورآزمائی های رهبران سیاسی مقامات دولت وحکومت وحدت ملی برتقسیم قدرت به نیروهای هراس افگن درسازندهی واجرای اعمال تروریستی بجان مردمان بیگناه روحیه وقوت میبخشد که خودرا قوی ترازدولت تجلی نموده با جرآئت بلندترحملات تروریستی انجا م دهند اگردولت مقتدر، قوی متحد یکپارچه وقانون مدار وجود میداشت هیچ نیروی اهریمنی جرائت مداخله درامورداخلی کشورمان کرده نمیتوانست موجود حکومت ضعیف ،آٖلوده وغرق به فساد وقانون شکنی ، هرنیروی خارجی چه قوی وچه ضعیف باشد میتواند جهت رسیدن به اهداف ومقاصدشان  درامورداخلی کشورمان مستقیم خود ویا توسط اجیران معلوم الحال شان مداخله اعمال وحشیانه تروریستی انجام داده وصدها هموطن بیگناه را بخاک وخون بکشند درطی سال ۱۳۹۶ایجاد وبروزاختلافات بین رئس حمهوروجنرال دوستم بین اعطامحمدنوروالی بلخ ضربه محکم برپیکرحکومت وحدت ملی بود تشکیل ائتلاف انقره ازجانب مقامات ارشد دولت به ضد دولت ، گردهمآئی قندهارنافرمانی تعداد ازمامورین دولت ازامررئیس جمهوردولت وحکومت افغانستان به یک کالپود مرده درتابوت به مخالفین وانمودساخت تاآنها باجرائت هرچه تمامترعمل کنند ازجانب هم  ضعف دولت تا اندازه ناشی ازعدم صداقت متحدین بین المللی افغانستان درامردفاع ازمردم ما نیز هست که لاف وپطاق زیاد سرداده اند امادرعمل آنچه  میگویند صادقانه عمل نمکنند به ویژه درامرتقویه نیروه های مسلح کشورمان آنچه درحرف گفته درعمل انجام نداده اند. که باعث قربانی وتلفات نیروهای امنیتی افغانستان ا درطی سال گذشته گردید
کشمکشهای  سیاسی واختلافات بین رهبران سیاسی افغان وواسبتگی آنها  به بیرون مرزی ها باعث گردید که افغانستان درطی سال که گذشت دستخوش تصمیم گیرهای منطقوی وفرامنطقوی گردد کشورهای ایران روسیه وپاکستان درحل قضایای کشور راه زنی نموده تصمیم بگیرند
اگردرکشور ما رهبران سیاسی مدبرؤ،بادرایت وملی وجودمیداشت آنها منافع ملی را نسبت برمنا فع قومی ، مذهبی ونتظمی  خود ترجیع میدادند هیچ نیرووکشوربیگانه جرآئت کرده نمیتوانست بدون اجازه دولت ومردم ما برقضایای  کشورمان بحث وتصمیم بگیرد بحث موضوع درج قوم وملیت را درتوزیع تذکره های برقی بحیث یک اجنداء وبحث شرم آورکه تربیون های پارلمان ودولت بخود مصروف ساخته بود نشاان دادکه  دررهبری سیاسی افغانستان چقدرواسبته ومصروف چه قضایای پیش پای افتاده اند.