آرشیف

2016-12-5

استاد فضل الحق فضل

ز چـشــم چـرخ گـردون، خون چکــد خـُـون

ز چـشــم چـرخ  گـردون، خـون چکــد خـُـون
ز کوه و دشـت وهـامـُون خون  چکــد خـُـون
 
به یـا د  قـهــــرمــــان ا ُســـطـُـــورۀ غـُــور
زهـر عنوان و مضمـون خون چکــد خـُـون
 
زمُلک  باد غـیـس تا  بلـــــــــخ و کـنــدز
زهـلـمـنـد تا به ارگون خون چکــد خـُـون
 
زشــهـــر  میـمـنـه ، فــــراه  و هـلـمـنـــد
ز ازبک تا  به پشتـون خون چکــد خـُـون
 
سـرشک تاجـــیــــک و هــزاره ایـن جـــــا
بسان چشــم  مجـنــون خون  چکــد خـُـون
 
هـــرات  و غُــور وکابُـل  شــد ســیـه پُـوش
زچـــشـم  ربع مسکـون  خون  چکــد خـُون
 
قـُـول اردویــی  ظـــفـر گــشتــه عـــــزا دار
زچشــم چرخ واژون خون چـــــکــد خـُـون
 
به  مـــرگ  ایـــن  ســپــه  ســـالار غـُــوری
هــمـی زالفـاظ  مـوزون  خـون چکــد خــُون
 
 بهــشـــت عــد ن ،  مُــقــامــش کــن  خـدایا !
که  از چـشـــم  عــزیـزان  خون چکــد خـُون
 
ز مــغــــز و  پـیـکــــر  خـونـیــن  او نــیـــز
مـیــان  قــبــر گلــگـون  خـون چکــد خـُـون
 
  خــدا ونـــدا  ! به  فـضــل  خویـش  بــنـگــر
کـه از چـشـمـان مـحــزون خون چکــد خـُـون

اسـتـاد  فـضــل الـحـق فـضــل
شـهـــر فـراه  دهــــم قوس سال 1395 هـجـری شـمـســـی
 
این پارچه به منا سبـت شهادت تورنجـنـرال مـحـی الــدیـن غـُوری که زمانی در صنف هشـتـم لیسۀ سلطان علاءالدین غـوری شاگردم بوده و از لیاقت واهلیت واخلاق حمیده اش چه در زمان تحصیل وچه در زمان وظایف نظامی اش  خاطره ها دارم  ولی دریغ ودرد (که به نسبت دور بودن محل وظیفه داری وعدم ارتباط وظیفوی هرگز از نزدیک باهم ارتباط نداشته ایم واین داغیست که بر دلم تاقیامت باقی مانده است چه بنویسم  از مهربانی ها وقدر شناسی هایش واز تلیفونه های همیشه گی اش… ) باهم نزدیک نبوده ایم  که ایکاش بیشتر باهم ارتباط میداشتیم؛ سروده شده است. من از اخلاق حمیده ،دلسوزی ومهرباین ها و صداقت ، شجاعت او در صحنه های نبرد در شرایط دشوار ودرایت ونبوغ آن هم در زمان تحصیلات عالی وهم در زمان تحصیلات ابتدایی حکایت ها شنیده ام.حقیقتا او یک شخصیت استثنایی ودوستداشتنی وتکرار نا شدنی بود. روحش شاد وجایش بهشت برین باد !