آرشیف

2015-3-15

استاد فضل الحق فضل

ز انـســان انـس و اُلـفـت رفـتـه از یــــاد

*******
ز انـســا ن  اُنـس  و اُ لـفــت  رفـتـه  از یـا د
شـکـوه  وشـان  و شـو کــت  رفـتـه  از یـا د
 
ز بــس  بـر نـوع  خــود   کـــرده  ا هــا نــت
حـیـاء  و  شــر م  و عـفــت   رفـتـه  از یـا د
 
ز  ســر یـا ل  هـــا ی  مُـنـحــط   ز مـــا نـه  
گـمـا نــم  پــنــد  و عــبــرت  رفـتـه  از یـا د
 
خـلا فــت   شــد  نـصـیـب  آ د م   ا ز عـلــم
عـجـب  کان هـوش و حکـمـت رفـتـه از یـا د
 
ز جـنــت  ســوی  دُ نـیــا  کــردی  آ هــنــگ
دریـغ  آ ن عـلـو و  رفـعــت  رفـتـه  از یـا د
 
جهــا ن غــرق  جـدا ل  و جـنـگ  و نـفــرت
صفــا و لـطــف  و  شـفــقـت  رفـتـه  از یـا د
 
به  مُـــرداب  جهـــا لــت  غـــرق  تـا  فــرق
عــلاج  و  فـکـــر  رفـعـــت   رفـتـه  از یـا د
 
تــرور  و قــتــل  و غـا رت  گـشتـه  اخــلاق
بـشـر را  صـلـح  و  وحــد ت رفـتـه  از یـا د
 
ز بـس  اخــلا ق  شـــد  فـرهــنــگ  خـا رج
تو گـویــی  عـــلــو هــمــت  رفـتـه   از یـا د
 
به   کــرمــنــا   کــریــمــت  کــرد ه  ا یـــزد
چـرا  آن  فـخــر و عــزت  رفـتـه  ا ز یـا د ؟
 
بـشـر شـــد  مـحـتــرم  ا ز  حـقـــشـنـا ســـی
چسـان آن  لـطـف و رحـمـت  رفـتـه ازیـا د؟
 
ز غـور  آن  خـطـۀ  با  عــلــم  و فـرهـنـگ
جـلال  و  جـاه  و  هـیـبــت  رفـتـه  ا ز یـا د
 
دریـن  کـشـو ر  کـه  روزی  بُــود ه  آ بـا د
شعــور  و فـکــر  خـد مـت  رفـتـه  ا ز یـا د
 
به  احـسـا ن  خـد ا ونــد ی  بـکــن  شـکــر
مـگــر  ا یـا م   ذ لـــت   رفـتـه   ا ز یـا د  ؟
 
به  یـاد  دوســتـا ن  شـا د م  شــب و  روز
مـرا  آ ن  کُــنـج  عــز لـت  رفـتـه  ا زیـا د
 
فراموشــت  شــد ه  عــشــق  و  جـوا  نـی
تـرا   آ ن  شُـــور  و قـوت   رفـتـه  از یـاد
 
به  یـا د   و  لــذ ت   د یــد ا ر  بــیــچـون
تـمـا م  عـیـش و عـشــرت  رفـتـه  از یـا د
 
ند ا نی فـضـل حق چون می روی ؟ چون ؟
مگـر کان هـوش و د قـت  رفـتـه  ازیـا د ؟
 
ز  فــضــل  حـضـــرت   د ا نـا ی  اســرا ر
خـیــا ل  و فـکــر  ثـروت  رفـتـه  ا ز یـا د
 
ز  یُــمــن  عــشــق مُـو لا یــی  مُــحــبــا ن
ز ســر  سـودا ی  مـحـنـت  رفـتـه  از یـا د
 
چـنـان گـشــتـم  رهــیــن  فـطـرت  عــشـق 
که  از دل  کـبـر و نـخـوت  رفـتـه  از یـا د
 
به یـاد  صـا حــب  مـعــــراج  و لـــو لا ک
ز مـغـــزم  فـکـــر نـفــرت  رفـتـه  ا ز یـا د
 
چـنان  غـرقــم  به  یـاد  حـضــرت  دُوســت
که  مـا را  شــو ق  جـنـت  رفــتـه  ا ز یـا د
 
ز  فـیـض  شــا ه   ا مــا ن  الله   و  آ ثــــم

سـرا سـر رنـج  و مـحـنـت  رفـتـه  ا ز یـا د

 اوسـتا د  فـضــل الـحـق  فـضــل
شـهـــر فــراه  حـوت سـال 1393 هـجـری شـمـســی