آرشیف

2016-12-3

نظیر ظفر

زیبا

لبانـــــــت چون لــب پیمانه زیباست
تنـــــت چون غنچه مستانه زیباست

مــــــزن شـــــــانه به زلف تا بدارت
که گیسوی خودت بی شانه زیباست

تو در شـــــــــــهر خیالم جلوه داری
تجـــــسم بــــهر هر دیوانه زیباست

برای کـــــــودکان خوردو معــصوم
حکایت های هــــر افسانه زیباست

بـــنازم خال هــــــــــــــندوی لبت را
که بر مرغ دلــــــم چون دانه زیباست

برای زاهدان مـــسجد قشــــــنگست
برای میکـــــشان میـــــخانه زیباست

دمــــــــــیدی مــــــــثل گل در خانه دل
دلم گلخـــــانه شد گــــــلخانه زیباست

11/20/16 نوشته نذیر ظفر