آرشیف

2023-12-10

آی سان مرامی

زیباییِ مفرد

دیدم آن روز تو را بار نخست،

این رؤیت منجر شد

تا بدانم که چیست زیبایی

 

«خیره به زیبایی‌ها، بشَوید شاکر معبود!»

 

زیباییِ مفرد،

جمع لیک در کار نیست 

مانع از دیدن انسان‌ها شد چشمانم