آرشیف

2018-12-26

نظیر ظفر

زود گذشت

به سیر گل نرســــــــــیدم بهار زود گذشت
بسان عمـــــــــر منی غمگسار زود گذشت

دمی که بخت بمــــــن یار بود صد افسوس
حــــصول بوسه از آن گلعذار زود گذشت

شبی که حـــــضرت می نگهت طرب میداد
مزاق ســــــــــاقی و دیدار یار زود گذشت

برای دزدی چــــــــند بوسه شــامگاه رفتم
ولی ز بخـــــــت بدم شـــام تار زود گذشت

(ظـــفر) مـــنال ازین عمر در گذر هر گز
شکر بکش که بصـــــد افتخار زود گذشت

  نوشته نذیر ظفر