آرشیف

2018-12-26

nzafar

زود گذشت

به سیر گل نرســــــــــیدم بهار زود گذشت
بسان عمـــــــــر منی غمگسار زود گذشت

دمی که بخت بمــــــن یار بود صد افسوس
حــــصول بوسه از آن گلعذار زود گذشت

شبی که حـــــضرت می نگهت طرب میداد
مزاق ســــــــــاقی و دیدار یار زود گذشت

برای دزدی چــــــــند بوسه شــامگاه رفتم
ولی ز بخـــــــت بدم شـــام تار زود گذشت

(ظـــفر) مـــنال ازین عمر در گذر هر گز
شکر بکش که بصـــــد افتخار زود گذشت

  نوشته نذیر ظفر