آرشیف

2021-12-5

عثمان نجیب

زهر نامه یی‌ از حقیقتی در قالبِ طنز سیاسی – زیادتوئیت نه‌کن زیاد دیدگاه‌ها را بخوان.

 

فرمان تقرر محترم امرالله صالح به حیث سرپرست ریاست جمهوری اسلامی افغانستان !

مقدمه‌:
آقای‌صالح همیشه واقع‌نگر باش،‌ دفاع مقدس ثبوت و اسناد‌کامل دارد که پیشا طرح ما اصلاً لمیده و پهلوانِ‌خوابیده‌واری بودی و جایی هم در جایی نه‌داشتی.
دفتر رهبری جنگ کبیر میهنی و دفاع مقدس ترا بیدار ساخت. اگر درست نه‌جُنبی یک خطای دیگر را مرتکب می‌شوی.‌ من هیچ نشانه‌ی ملی و بین المللی نه یافتم که پیش از انتشار پیام ما برای خودت از ورای شبکه‌های اجتماعی،‌ شخصی، کشوری، نهادی و سازمانی با تو در تماس بوده باشند.‌ ثبوت‌کامل است و نگاره های تصویری و چاپی هم و جود دارند.
با آن‌که می‌دانیم ایشان نه می‌دانند، اما بر مقتضای حکم خِرَد در پاس‌داری از ارزش های ملی و میهنی و قانون اساسی و انتظام دفاع مقدس مراتب آتی را منظور مینمایم:
اول- به شما آقای امر الله خان صالح هدایت داده می شود که الی مرحله‌ی عبور از بحران و جلوگیری از خلای قدرت سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان را به دست گیرید و کابینه‌ی تان را فرا بخوانید.
دو- مطابق احکام ماده‌ی ۸۱ فصل پنجم قانون اساسی مجلسین ملی دزد و نا به کار هم چنان به کار های شان ادامه بدهند، اما نه‌می‌توانند مواد ۹۰ و ۹۱ فصل پنجم را فعال کنند.
سه- صلاحیت های کامل مندرج فصل سوم قانون اساسی فعال و به شما تفویض می‌گردد.
چهار- چون کمی گرم مزاج هستید، بکوشید عجله نه کرده و بندهای ۱ – ۳ ماده‌ی شصت و هفت را فعال نه‌کنید که از صلاحیت تان نیست، چون قانون اساسی معیوب و سلیقه‌یی داریم و قانون اصلی را آقای کرزی دزدیده اند، بخش فرار رئیس جمهور ‌ در آن پیش‌بینی نه‌شده است حالا تنها از منابع دپلوماتیک به‌دریافت و بازداشت او اقدام کنید، بدون مشوره‌ی اینجانب کار‌های سر دل خود نه‌کنید که خود را زخمی نه‌سازید.
از آقایان حقوق‌دانان کشور خواهش می شود تا به ذرایع ممکن برنامه‌های کوتاه مدت یادگیری قوانین اساسی جهان و قانون‌اساسی افغانستان و الفبای علم روابط بین‌المللی را به شما و همه وکلای بی سواد و باسواد و‌ زورگو و قلدر بیاموزانند.
پنج- ارگان های عدلی و قضایی افغانستان که همه بر مبنای ارتباطات از رأس تا قاعده انتصاب شده اند در ناگزیری استثنایی مطابق احکام فصل هفتم قانون اساسی به کار‌های شان ادامه دهند.
شش- احکام ماده‌ی ۱۰۲ قانون اساسی در مورد وکلا و سناتوران استفاده‌جو را فعال و همه را که اسناد فراوان علیه شان است به دادستانی معرفی کنید. به‌صورت مشخص فضل‌هادی مسلمیار را به علت انحصار غیر قانونی و اجباری و زور و قلدری کرسی رهبری مجلس‌سنا به دادستانی معرفی کنید. او با زیر پا کردن همه اصول و حق سناتورهای انتخابی و مستحقین ریاست را به تهدید و فشار و ارعاب کرسی رهبری سنا را دزدیده است در حالی‌‌که خودش سناتور انتصابی بوده است…
هفت- به وزارت خارجه هدایت بده تا خواستِ غرامت و احتجاجیه‌ی خود را رسماً و به این دلایل علیه آمریکا، خود سازمان ملل متحد و کشور های مداخله کننده به سازمان ملل بسپارد:
الف- تصمیم فرار دزدانه‌ی آمریکا و ایجاد خلای حضور جهانی و ایجاد سردرگمی منتج به ویرانی کشور و شهادت، زخمی شدن، آواره شدن، کوفته شدن انسان افغانستان در ماشین هواپیما های آمریکایی و پرتاب شدن انسان افغانستان از هوا به زمین و ده ها آسیب پذیری ملت و وطن ناشی از این تصمیم احمقانه.
ب- زمینه سازی فرار اشرف غنی با سرمایه‌های‌ملی افغانستان.‌
ج- انتقال گروه طالبان و رهبری آنان با هواپیما های نظامی شان در داخل و خارج کشور.
د- نشان دادن چراغ سبز برای شناخت گروه متحجری که به نیابت دیگران در کشور ما حاکم شده اند و آمریکا و غرب همه در آن دست دارند.
و‌- نشان دادن اراده برای قبول گویا سقوط رژیم در حالی‌که فقط اشرف غنی به هدایت و ‌هم‌کاری خود‌شان فرار کرده، مگر به یاد نه‌داریم که طالبان هی می‌گفتند اشرفک را نه‌می‌شناسند و به دستِ‌شان بیاید اعدام اش می‌کنند… چی؟ تفاوتی بود که اشرف را دزدانه فرار دادند و طالبان گذاشتند تا فرار کند…اما شادروان دکتر نجیب و برادرش را در اولین دقایق ورودِ کابل به فضاحت شهید بسازند… تفاوت خون سه احمدزی در چی است… در حالی که شادروان دکتر نجیب و برادرش هزاران‌بار
مسلمان‌تر و انسان‌تر و وطن‌دوست تر از غنی بودند. اشتباهات را هر انسان و هر سیاست مدار دارد…
هم‌چنان پس از این حق‌و‌ناحق توئیت نه‌کنید یا در رخ‌نامه‌ی تان چیزی نه‌نویسید که آبِ رو هم به خود نه‌گذاشتنید و هم به شبکه‌های اجتماعی.
منتظر فرامین بعدی باشید…