آرشیف

2015-3-8

نظیر ظفر

زن یـــــا بقای زنده گی

هشتم مارچ روزهمبستگی نسوان را به همه مادرانِ خواهران و دوشیزه گان غیور ملت مســـــتضعف ما تبریک عرض نموده و مو فقیت های بیکران شانرا در امور زنده گی و مبارزه بر حق علیه خشونت خواهانم .

زن فروغ خانه و مـــــــاوای ماست
مشعلی رخشــــــنده   دنیا ی ماست

زن تجلای بقــــــــای  زنده گیـــست
امتـــــــــداد رونـــــــق فردای ماست

مادرو دو شـــــــــــیزه و خواهر بود
زنِ ؛ چو خون غیرت رگهای ماست

زن بــــــــــــــــــــقران خدا دارد مقام
سالک  دنیا و هم عقــــــــبای ماست

زن ستــــــــــــــیزان را خدا لعنت کند
این شــــــعار قلب خوش آوای ماست