آرشیف

2022-5-15

رسول پویان

زن ستیزان قاتل

 

صلح ننگین قطر بیداد کرد

قتل عـام خلق را بنیاد کرد

 

امـنـیـت را داد بـر بـاد فنا

حق را در قید استبداد کرد

*******

 

طالب وحشی جنایت می کند

نسل کشی را هدایت می کند

 

کودک وپیروجوان رامیکُشد

جوروظلم بی نهایت می کند

*******

 

خانه و کاشـانـه را آتش زند

مسجد و میخانه را آتش زند

 

برزمین سوخته پایکوبی کند

مکتب و رایـانه را آتش زند

*******

 

گرهزاران بار ما را سرزنی

در دل انـساـنیت خنجـر زنی

 

کـشتِ آزادی دهـد بار فزون

کی تـوانی تیغ در باور زنی

*******

 

لاله های کوه ودشت و دامنیم

صخره ساران دل ایـن میهنیم

 

بهــر آزادی و حــق زنــدگی

مشت پـولادیـن و پتک آهنیم

*******

 

زن ستیزان طالبان جاهل اند

وحشیان بی مروّت قـاتـل اند

 

نزد انسان وخدا در هرزمان

شرمساروروسیاه و باطل اند

*******

 

محـبس زن را چـادر کـرده اند

جهل خودرا باز ظاهـرکرده اند

 

بی خبر از مذهـب و قـول خـدا

درجهان یک حکم نادرکرده اند

 

12/5/2022

رسول پویان