آرشیف

2014-12-22

Shahla Latifi

زن رؤیایی

 

You are in love
In love with an imaginary woman
That smiles at you without hesitant
Whom looks at you with silence
And whom gives you pleasure with words
The sweet words of affection

You are in love with a woman with a mind
That excites you
That grows into your feelings
And flows into your desire
That enlightens you

Just hold on to that love
To the imaginary love
So, you can always feel the passion
And the awakening beauty of love
In your heart

تو عاشقی

عاشق يك زن رؤيايى که به تو لبخند مى زند بی تردید

آنكه ترا با خاموشی می نگرد

و آنکه  بتو لذت می بخشد با سخن و واژه های شيرين محبت آمیز

تو عاشق زنى استی که ذهنش

ترا به هيجان آورده است

در احساس تو رشد کرده است

و در آرزويت چنان جارى ست

انگار ترا روشن میسازد

پس تو فقط آن عشق را نگهدار

 عشق خيالى را

تا با زیبایی و آگاهی از عشق

همیش شور را حس کنی در قلب

شهلا لطیفی
 نوامبر ۲۰۱۴م