آرشیف

2017-10-26

مولانا کبیر فرخاری

زن اسیر

 
خواهر نازنینم (پارینه) جان:
صحت کامل برایت آرزو دارم
قطعه شعر شما را که مملو از درد و رنج بوددر صفحه ی مجله ی زن چاپ کانادا به خوانشگرفتم.خدا شما را صحت کا مل اهدا نماید و چون ستاره یی در آسمان ادب بدرخشید و جاودانه باشید.

(فرخاری)
 
غمگینم از آنکه در محیط روشن
(زنجیر به پا و دل ابتر دارم
(پارینه)
 
به استقبال از شعر استاد پارینه شاعره ی از دیار رستم (سمنگان)
 

پارینه) خوشم که مهر بر سر دارم
همچون تو ادیب خوب خواهر دارم

در زمــــــــــــزه ی عـــــــاشقان میهن
در سنگـــــــر رزم رفیق بر تر دارم

افرشته ی آسمان در سطح زمین
بر اندیشه ی پر بار تـــــو باور دارم

تو رابعـــه ی هـــــنر به تخت رستم
بر کــــــــاخ ادب لواح و افسر دارم

بر عاشق شعر  میهنیست کارت
گو چون صدفی ز مهر گوهر دارم

فرخاری بگــــــــو براز و تمـــکین
پارینه ادیب شعر پــــــــر ور دارم

 
مولانا کبیر فرخاری