آرشیف

2014-12-26

رسول پویان

زنی؛ برابر با منی

 

 

این شعر را در هشتم مارچ سال 1391خورشیدی به مناسبت روز جهانی زن سروده بودم. چه شایسته است که امسال نیز آن را به زنان جهان، (خاصه زنان زحمتکش و داغدیدۀ میهن) تقدیم کنم؛ امید که قبول خاطر افتد.

 

 

شکوفه ‏زار تنت،
از چشمه ‏سار ابدیت،
سیراب شده –
و روح پرغرورت،
هستی بیکرانه را،
پرکرده است.
تصویر مغشوشی،
که از سرشت پاکت،
در عقل محدود دیروز،
نقش بسته بود،
با جنبش نوینت،
دوباره،
نقاشی خواهد شد.
بدون تو،
جسم و روح انسان،
پریشان است.
آری!
زنی؛
برابر با منی؛
انیس دل-
و آرامش جان و تنی.