آرشیف

2016-3-9

نظیر ظفر

زنـــــــده گــــی چـیـســـــت ؟

زنده گـــی یک سفرِ دشوار است
واقـــــــعه در ره ِ آن بسیار است

گر به چـــــشمان حقیــــقت بینی
گلی زیباســـت ولی پر خار است

روز هایش همگی یکسان نیست
گاهی شاد است گهی غمبار است

گر چه بی جـــــهد تما مش نتوان
گاهی تقدیری خوشی در کار است

گاهی جاهــــل بمـــــقام بالاســــت
گاهی عالم ز علومش خوار است

عیـــش و نوشش نکند عمر دراز
مثل یــــک سایه ییِ از دیوار است

 نوشته نذیر ظفر