آرشیف

2015-1-10

ویدا عزیزی

زنـدگــــی در پهنای عشق

اثری ازبارابارادی آنجلس برگردان ویدا عزیزی

در آغاز تنها عشق بود حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره ای خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق بوده است که در یک لحظه مرد وزنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق واتحاد عاشقانه ای بدن آن ها بذر شما متولد گردید.
عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب میکند.
آنان که از خود عشق ساطع میکنند با عشق زندگی میکنند وبا عشق نیز نقس میکشند دیگران را به سمت خود می کشانند .
عشق یگانه منبع نیرو وقدرت شماست. هرچه عشق وشور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد وآن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند. شما این توان را دارید که برای تان زندگانی ای سرشار از عشق ورضایت بیافرینید.
عشق به مراتب بزرگتر وفراتر از جاذبه ای فیزیکی وجسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس میکنیم عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان وغایتی برتر یا علاقه شور واشتیاق نسبت به روابط کار یا حتی خانواده است.
زندگی با عشق مستلزم جرات، شهامت و تهور روحی است .
عشق همان چیزی است که به شما امکان میدهد بارها و بارها متولد شوید. عشق همان جوهره و هویت واقعی شماست . عاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن وزنده بودن . عشق ویژگی با کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده اند اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند . عشق ویژگی نیست که اساسا نسبت به آن بیگانه باشند . هر شروع دوباره هر رشد وتحول درونی وهر تغییر مسیری که همواره از عشق ونیاز وگرایش درونی آغاز شده باشد به سمت حقیقت خوشحالی ، خوشبختی وآزادی بیشتر است درسرتاسر طول زندگی باز همان عشق است که یگانه حامی وناجی شماست .
این همان عشق است که شما را در طی طریق به سوی خودکاوی وخود شناسی یک دم تنها نمیگذارد آن هم هنگامی که نمیدانید به کدامین سو روانید ودر پی کدامین گم گشته اید . هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند برای تولید عشق وشور ونشاط به آنان وابسته میشوید وتماس خود با منبع عشق درون خود از دست میدهید . هنگامی که برای اجساس کردن متکی بر تحریکات خارجی میشوید کنترل زندگی و نیز سرزندگی خود را به دست آن ها میسپارید.عشق وشور زندگانی را از درون خودتان جست وجو کنید سرزندگی وزنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید. عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب میکند . آنان که از خود عشق ساطع میکنند با عشق زندگی میکنند و با عشق نیز نقس میکشند دیگران را به سمت خود میکشانند هرکاری انجام میدهید آن را با تعهد انچام دهید . عاشق هر که هستید با وفاداری به او عشق بورزید . هر انتخابی که میکنید به آن پالند باشید. آن گاه هر کاری که از شما سر بزند سرشار از عشق وشور زندگی خواهد بود تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید انتخاب های شما همگی از سر عشق خواند بود هرگذ اجازه ندهید ترس ما را به بی تفاوتی سوق دهد به گونه ای از عشق وشور خود مراقبت وپاسداری کنید که گویی گرانبهاترین دارایی شماست به گو.نه ای از آن دفاع کنید که گویی عزیزترین دوست ورفیق شماست آناگاه خواهید دید که زندگی با لطف ومحبت ، زیبایی رحمت شادی نشاط وشور وسرزنگی خود را به لحظه اکنون بسپار وامکانات آن را در خود راه بده تصویر ذهنی خود را از آن چه باید باشد رها کن. تعابیر پیش فرض ها وپیش داوری های خود را رها کن دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار وآن ها را به حال خود رها کن، رها کن حال شرایطی فراهم آورده ای تا اعجاز درآن ظهور کند حال دریچه ای کشوده ای تا ناشناخته ها امکان ورود پیداکنند.
حال درقلب خود جایی برای عشق وشور زندگی بازکرده ای.
 
اثری ازبارابارادی آنجلس برگردان ویدا عزیزی شهرکابل عقرب 86