آرشیف

2015-1-14

فضل الحق ملكزاده

زندگينامه مرحوم الحاج جنرال عزيزالله ظريف

 

زندگينامه مرحوم الحاج جنرال عزيزالله ظريف

زندگينامه مرحوم الحاج جنرال عزيزالله ظريف

 

مرحوم الحاج جنرال عزيزالله ظريف

 

مرحوم الحاج جنرال عزيز الله ظريف فرزند ميرزامحمد صديق خان در سال 1330 هجرى شمسى در قريه توغبردى ولايت پروان ديده به جهان گشود.
موصوف اغاز زندگى خويش را با مكتب و مدرسه خط و كتابت تحت مواضبت پدر خردمند و فاضل سشان در پيش گرفت .درهمان اغاز نو جوانى با اينكه فرزند ارشد خانواده نبود اما هوش،ذكاوت و لياقت وى مقام شامخ را در بين فاميل به او بخشيده بود
موصوف بعد ازفراه گيرى تعليمات ابتدايي و ثانوى از ليسه نعمان ولايت پروان فارغ شامل انستيتوت حسابدارى گرديده و با بدست اوردن سند فراغت از انجا راهى تحصيلات عالى شد دوران تحصيلات و سالهاى فراه گيرى دانشگاهى اش همزمان بود با دوران شكل گيرى جنبش ها و نهضت هاى دادخواهانه و مترقى كه جزبه ان جوش و خروش ها موصوف را نيز بخود كشانيد.
او از همان اوان جوانى به مردم و ميهن عاشقانه و رسالتمندانه مى انديشيد و از همين رو مبارزات داد خواهانه را گزينه عمل خويش قرار داده و سرنوشت زندگى خود را در صف نوانديشان و عدالت خواهان پيوند داد وى در مقابل هر نوع مظالم اجتماعى فساد استبداد بى عدالتى و نا برابرى هاى سياسى و اجتماعى به مبارزات پرداخت.
او انسان با تدبير و دور انديشى بود ضمن اينكه خود شخص متدين با اراده و مصميم بود به ارزش هاى عقيدتى و فرهنگى مردمش جدأ ارج ميگزاشت
مرحوم الحاج ظريف وظايف متعددى را در پستهاى مختلف ملكى و نظامى انجام داد نخستين وظيفه ان بصفت مدير اسناد و ارتباط رياست جنگلك و بعدأ به صفت مدير محاسبه در رياست جيولوژى وزارت معدن در حين پست به صفت مدير محاسبه در رياست مطبعه تعليم و تربيه در رياست افسوتر بعدأ به صفت معاون رياست اقتصاد جبهه ملى پدر وطن ايفا وظيفه نمود
در سال 1364هجرى شمسى لزومأ از وظايف ملكى به نظامى به رتبه سرحارمن تعديل رتبه گرديد و به رياست لوژستيك وزارت داخله تقرر حاصل نمود.
مدت هم به صفت امر تجارت نظامى وزارت داخله ايفا وظيفه نمود.
بعد از حكومت اسلامى مدتى در بخش هاى لوژستييك صفحات شمال شامل وظيفه شد.
اما بعدأ سمت معاونيت اول رياست مالى و بوديجه امنيت دولتى را عهدار گرديد با سقوط حكومت درقطار سايرين راهى ديارغربت گرديده و در كشور دنمارك پناهنده شد.
مرحوم ظريف نا ملاحمات بى شمار روز گار را تجربه نمود.
چرخش دوران و دگرگونى هاى هموطنان غم ديده و زجر كشيده ما بدور از گزند خويش نگزاشت و قربانى هاى بسا بزرگى را از وى گرفت.
طى دهه هاى شصت و هفتاد، سه برادر . خواهر جوان ان مرحومى بشهادت رسيدند.
موصوف در حين جوانى سر كاروان تعداد كثيرى از بيوه ها يتيم ها و صغير هاى فاميل گرديد و بار نهايت سنگين را بدوش كشيد.
مرحوم ظريف با درايت ظرفيت و حوصله مندى كه داشت همين كاروان بى مسير را بيارى خداوند تا حتى المقدور به سر منزل رسانيد.
مرحوم الحاج ظريف چطورى كه همه ما و شما با سيمايش اشنايي داشتيم انسان نهايت صبور با ديانت با محبت و با معاشرت بود.
وى نا ملايمات روز گار را زير چترخوش روهى و بر خوردمحبت اميزش چه در فاميل و با دوستانش پوشانيده بود هميشه تبسم بر لب داشت در روابط اجتماعى اش كاملا بى نظير بود در غم و شادى همه دوستان و افغانان بى درنگ اشتراك ميورزيد بخصوص در فاتحه و جنازه افغانها در هر گوشه دنمارك و حتى خارج از ان دايمأ پيشگام برد.
چطوريكه ظريف تخلص ميكرد طبع نهايت ظريف و شعرى داشت وى ضمن نوشتن مظامين اجتماعى به زبان نثر به زبان نظم هم مينوشت و شعر ميسرايد كه تعداد كثيرى از اشعار حماسى و تراژيدى او كه بعضا ابيانگر تراجيد زندگيش بود در سايت هاى مختلف اقبال نشر پيدا نموده است.
البته مجموعه اشعار ان با اندكى رديابى بعدا بدسترس نشر قرار داده خواهد شد.
مرحوم الحاج جنرال ظريف عضو فعال شوراى فرهنگى افغانهاى مقيم كالدينگ نيز بود او سمت اموزگار زبان مادرى را براى اطفال و جوانان أفغان داشت در فعاليت هاى دينى فرهنگى و عملى شورا سهم نهايت ارزنده و با سزاى داشت
الحاج عزيز الله ظريف بعد از اداى فريضه حج بيت الله شريف فقط يك هفته اقبال ديدن و ملاقات تعدادى از دوستان را پيدا كرد مگر پيك اجل نگزاشت تا بعداز تزكيه نفس و تولد دو باره يعنى بازگشت از خانه خدا مرتكب گناه و اشتباهى شود و مجال ديدن تعدادى از دوستان او بخصوص خواهر و برادرش را از وى گرفت
موصوف در دمادم صبح گاهان روز جمعه اول نوامبر 2013 حين گرفتن وضو و تهارت بخاطر اداى نماز فجر به اثر حمله سكته مغزى جان را به جانان سپرده و داعى اجل را لبيك گفت
اناله الله و انا اليه راجعون روحش شاد و يادش جاويدانى باد
نبود وى ضايعه بسا بزرگ براى كشور و بخصوص جامعه فرهنگى افغانان مقيم دنمارك ميباشد شوراى فرهنگى افغانان ضمن ابراز تسليت به فاميل عزاداران و دوستان مرحوم ظريف مقام و مرتبه بهشت برين را براى متوفى و صبر جميل را براى بازماتدگان ان مرحوم مغفور از بارگاه خداوند تمنا مينمايم.