آرشیف

2020-4-13

نظیر ظفر

زنده گي زود ميگذرد
زنده گي مثل خواب ميگذرد
گاهي خوب گه خراب ميگذرد

شامها زود زود و پي در پي
روز ها بي حساب ميگذرد

گاهي در اوج شادمانيها
گه به دردوعذاب ميگذرد 

گه به سنگلاخ التماس و اميد
همه در پيچ و تاب ميگذرد

وقتي ميداني راز هستي را
فصل هاي شباب ميگذرد

نوشته نذير ظفر