آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

زنجیر

دنیا را برایم سیاه چاه ساخته ای
وزندگی را زنجیر.
اگر شغاد نباشی
 منیژه هم نیستی که بایستی با آن بالا
 به  آن بالا
وبپرسی حالت چطوره؟ بیژن جان قند…!