آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

زمــان

زمان دوست صمیمی من است؛

وقتی در این حوالی نیستی،

به سرعت می تازد

و

وقتی با منی،

بی حرکت می ماند.«1»

زمــان

—————————————————————
«1» : ترجمه شده از شهروند هندی Vachaspathi